วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1791212930.pdf

   หน้าที่ 165

สิงหวัฒน์ สารถ้อย

CAS1272

ชื่อผู้วิจัย   สิงหวัฒน์ สารถ้อย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สถิรพร เชาวน์ชัย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A STUDY OF QUALITY CULTURE IN SECONDARY SCHOOLS IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE NAN
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -