วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     909549222.pdf

   หน้าที่ 51

ชนิษฎา วิเศษแก้ว

CAS1258

ชื่อผู้วิจัย   ชนิษฎา วิเศษแก้ว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อารีย์ นัยพินิจ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) AN APPROACH FOR DEVELOPMENT OF QUALITY OF WORK LIFE OF OFFICER OF TOYOTA DEEYIAM COMPANY LIMITED, UBON RATCHATHANI PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จำนวน 148 คน ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม และด้านงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบด้วย T-test และค่าความแปรปรวน ANOVA จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทฯ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมซึ่งจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน รายได้เฉลี่ยที่ได้รับ แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีระดับการศึกษา และฝ่ายหรือแผนกงาน ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน
คำสำคัญ คุณภาพชีวิตในการทำงาน การทำงาน พนักงาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The study of an approach to improving the quality of working life for staff at Toyota Deeyiam Company Limited, Ubon Ratchathani. The objective of this study was to improve the quality of staff working life at Toyota Deeyiam Company Limited. This study used questionnaires to collect data from 148 Toyota Deeyiam Company Limited employees. In this study, the researcher studied eight categories of work-life quality, including adequate and fair wage, safe and healthy environment, development of human capacities, growth and security, social integration, constitutionalism, work-life balance, and social relevance. The statistics which used in this study were frequency, percentage, average, and standard deviation. Moreover, the T-Test and Analysis of Variance (ANOVA) were used as statistical tests. The results showed that overall the quality of the working life of staff at Toyota Deeyiam Company Limited was at a "more" level. The average number is 3.91. When considering each category, the quality of working life was found at the "more" level in all categories. When comparing the quality of working life based on physical characteristics, the results showed sex, age, working hours, and salary have no significant difference. However, the employees who had different levels of education and departments had a significant difference in work-life quality.
The study of an approach to improving the quality of working life for staff at Toyota Deeyiam Company Limited, Ubon Ratchathani. The objective of this study was to improve the quality of staff working life at Toyota Deeyiam Company Limited. This study used questionnaires to collect data from 148 Toyota Deeyiam Company Limited employees. In this study, the researcher studied eight categories of work-life quality, including adequate and fair wage, safe and healthy environment, development of human capacities, growth and security, social integration, constitutionalism, work-life balance, and social relevance. The statistics which used in this study were frequency, percentage, average, and standard deviation. Moreover, the T-Test and Analysis of Variance (ANOVA) were used as statistical tests. The results showed that overall the quality of the working life of staff at Toyota Deeyiam Company Limited was at a "more" level. The average number is 3.91. When considering each category, the quality of working life was found at the "more" level in all categories. When comparing the quality of working life based on physical characteristics, the results showed sex, age, working hours, and salary have no significant difference. However, the employees who had different levels of education and departments had a significant difference in work-life quality.
Keyword Quality of working life, Working life, Staff