วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755673-10-jr17(2.2565)91-105.pdf

   หน้าที่ 91

ไพรัตน์ ทวีวาร

CAS1262

ชื่อผู้วิจัย   ไพรัตน์ ทวีวาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ธนาพันธ์ นัยพินิจ2, นพดล มั่งมี3, ศิริพร น้อยวงศ์4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MARKET MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMERS€
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการจากธุรกิจขนส่งสินค้าจาก Kerry Express มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้งระหว่าง 101 – 150 บาท ความถี่ในการใช้บริการ 3 - 4 ครั้งต่อเดือน จำนวนพัสดุในการใช้บริการ 3 - 4 ชิ้นต่อครั้ง ใช้ระยะเวลาในการรับบริการ 6 – 10 นาที และส่งสินค้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ(7P’s) ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยพึงพอใจกับการสร้างคุณค่าในการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการ และมีมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ร้อยละ 92.20 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X1) (=0.393) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) (=0.390) ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (X3) (=0.320) ปัจจัยด้านบุคคล (X5) (=0.266) ปัจจัยด้านราคา (X2) (=0.202) ปัจจัยด้านกระบวนการ (X7) (=0.140) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (X6) (=0.058) ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การขนส่งโลจิสติกส์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to: 1) To study the behavior of logistics service users in
Khon Kaen Municipality. 2) To study the marketing mix factors (7P's) that affect the satisfaction of freight logistics service users. in Khon Kaen Municipality. The sample group is 400 logistics service users. Use questionnaires to collect information. The statistics used in the analysis were Percentage Mean Standard Deviation and Multiple Regression Analysis. The results of the quantitative research found that
1. An analysis of opinion levels regarding the behavior of freight logistics service users in Khon Kaen Municipality. Most of the samples used the service from the freight forwarding business from Kerry Express. There is a cost of using each freight service between 101 – 150 baht. Frequency of using the service 3-4 times/month. Number of parcels in service 3 - 4 pieces/time. It takes 6-10 minutes to receive the service and ships mostly to the Northeast.
2. The opinion level analysis with respect to all aspects of the service marketing mix factor (7P's) was very good. The overall satisfaction of the service users is at a very good level. They are satisfied with creating value in a variety of services. Respond to customers quickly according to their needs and have measures to prevent covid 19 in principle D-M-H-T-T of the Department of Disease Control Ministry of Health at Mean 3.88.
3. The multiple regression analysis revealed that the seven independent variables together, they explained the variance in customer satisfaction by 92.20%. When considering the independent variables that had the greatest influence on satisfaction, it was Product factor(X1) (=0.393) followed by marketing promotion factors(X4) (=0.390) Place factor or product distribution channel(X3) (=0.320) People factor(X5) (=0.266) Price factor(X2) (=0.202) Process factor(X7) (=0.140) and Physical Evidence factor(X6) (=0.058) respectively. Statistically significant at the level 0.05.
The objectives of this research were to: 1) To study the behavior of logistics service users in Khon Kaen Municipality. 2) To study the marketing mix factors (7P's) that affect the satisfaction of freight logistics service users. in Khon Kaen Municipality. The sample group is 400 logistics service users. Use questionnaires to collect information. The statistics used in the analysis were Percentage Mean Standard Deviation and Multiple Regression Analysis. The results of the quantitative research found that 1. An analysis of opinion levels regarding the behavior of freight logistics service users in Khon Kaen Municipality. Most of the samples used the service from the freight forwarding business from Kerry Express. There is a cost of using each freight service between 101 – 150 baht. Frequency of using the service 3-4 times/month. Number of parcels in service 3 - 4 pieces/time. It takes 6-10 minutes to receive the service and ships mostly to the Northeast. 2. The opinion level analysis with respect to all aspects of the service marketing mix factor (7P's) was very good. The overall satisfaction of the service users is at a very good level. They are satisfied with creating value in a variety of services. Respond to customers quickly according to their needs and have measures to prevent covid 19 in principle D-M-H-T-T of the Department of Disease Control Ministry of Health at Mean 3.88. 3. The multiple regression analysis revealed that the seven independent variables together, they explained the variance in customer satisfaction by 92.20%. When considering the independent variables that had the greatest influence on satisfaction, it was Product factor(X1) (=0.393) followed by marketing promotion factors(X4) (=0.390) Place factor or product distribution channel(X3) (=0.320) People factor(X5) (=0.266) Price factor(X2) (=0.202) Process factor(X7) (=0.140) and Physical Evidence factor(X6) (=0.058) respectively. Statistically significant at the level 0.05.
Keyword Satisfaction, Service Marketing Mix, Logistics Transport