วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488336244-7.pdf

   หน้าที่ 48

สุวิทย์ ขุ่นอยู่

CAS350

ชื่อผู้วิจัย   สุวิทย์ ขุ่นอยู่
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมจิตร อาจอินทร์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิส
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword