วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2556


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488349158-13.pdf

   หน้าที่ 111

สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์

CAS401

ชื่อผู้วิจัย   สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อมรรัตน์ กวยแก้ว
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ ด้านสังคมและด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword