วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488351238-4.pdf

  

ธนวิกร สว่างศรี

CAS408

ชื่อผู้วิจัย   ธนวิกร สว่างศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านวัดผลประเมินผล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword