วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488353595-8.pdf

   หน้าที่ 68

จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง

CAS424

ชื่อผู้วิจัย   จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ไพศาล ตระกูลสุข
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการส่งซ่อมและเคลมสินค้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword