วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515742106-HS028.pdf

   หน้าที่ 127

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส

CAS574

ชื่อผู้วิจัย   ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พ.ต.ท.หญิง ภัคสกุล นาคจู; พ.ต.ท.ไกรวุฒิ วัฒนสิน; ผศ.พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword