วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523086436-PDFsplited(3).pdf

   หน้าที่ 11

พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา

CAS588

ชื่อผู้วิจัย   พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 2) วิเคราะห์แนวคิดด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า และ 3) นำเสนอกรอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในทศวรรษหน้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 5 รูป/คนโดยการเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ยความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และสรุปนำเสนอผลเชิงพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า
1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะสงฆ์และสังคมในการพัฒนาประเทศ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D.=0.88) เมื่อศึกษาหลายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ( =4.25, S.D.=0.69) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ( =4.20, S.D.=0.73) และด้านการวิจัย ( =3.80, S.D.=0.87) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
( =3.70, S.D.=0.92) และ ด้านการผลิตบัณฑิต (( =3.65, S.D.=0.96) ตามลำดับ
3. กรอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในทศวรรษหน้า ต้องมุ่งเน้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการบูรณาการทุกด้านภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพุทธสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Abstract
This research had the following objectives: (1) To study the status of management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus); (2) To analyze concepts of management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) toward excellence in thenext deeade century; and (3) To propose a framework for management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Data were drawn from 100 students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) at the bachelor’s, master’s and doctoral level, by accidental sampling. The in-depth interviews were conducted with five University managers. This study had the following findings: (1) Management of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) focuses on producing qualified graduates and personnel to meet the needs of the Sangha and society in developing the country. The focus is also on adding to the body of research and knowledge, while enhancing the arts and culture through academic management for the public good and developing students for the 21st century. (2) The level of management of the University is already at a high level (mean score of 4.66, S.D.=0.88). By components the means are 4.25 (S.D.=0.69) for arts and culture, 4.20 (S.D.=0.73) for academic management for society, 3.80 (S.D. = 0.87) for research, 3.70 (S.D. 0.92) for student preparedness for the 2ast century, and 3.65 (S.D. = 0.96) for production of successful graduates. (3) The framework for management by the University in the 21st century includes a review of the mission of the University to see what areas need strengthening to improve student preparedness. There will be a need to integrate all fields of study so that they achieve the same standard of quality and are up to the national qualifications and ideals. This will enable this Buddhist institution of higher education to be in step with the developments of this new century.
Abstract This research had the following objectives: (1) To study the status of management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus); (2) To analyze concepts of management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) toward excellence in thenext deeade century; and (3) To propose a framework for management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Data were drawn from 100 students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) at the bachelor’s, master’s and doctoral level, by accidental sampling. The in-depth interviews were conducted with five University managers. This study had the following findings: (1) Management of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) focuses on producing qualified graduates and personnel to meet the needs of the Sangha and society in developing the country. The focus is also on adding to the body of research and knowledge, while enhancing the arts and culture through academic management for the public good and developing students for the 21st century. (2) The level of management of the University is already at a high level (mean score of 4.66, S.D.=0.88). By components the means are 4.25 (S.D.=0.69) for arts and culture, 4.20 (S.D.=0.73) for academic management for society, 3.80 (S.D. = 0.87) for research, 3.70 (S.D. 0.92) for student preparedness for the 2ast century, and 3.65 (S.D. = 0.96) for production of successful graduates. (3) The framework for management by the University in the 21st century includes a review of the mission of the University to see what areas need strengthening to improve student preparedness. There will be a need to integrate all fields of study so that they achieve the same standard of quality and are up to the national qualifications and ideals. This will enable this Buddhist institution of higher education to be in step with the developments of this new century.
Keyword Keywords: Perspective towards management, performance excellence in the next decade,university