วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523087242-PDFsplited(8).pdf

   หน้าที่ 64

สจี กุลธวัชวงศ์

CAS593

ชื่อผู้วิจัย   สจี กุลธวัชวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นภาเขตต์ พลยะเรศ2 รุจิรา พลแพงขวา3, เกียรติพร จันโทภาส4 พรรทิภา ชินภา5, อาวุธ วงศ์สว่าง6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาล ในจังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
การวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประชากรได้แก่ พนักงานของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 372 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สินเงินทอง โดยส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในด้านทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเกณฑ์มาก ( = 4.07) 2) เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านจำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบ พบว่า ในรายด้านทุกด้านและโดยภาพรวม โดยทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ซึ่งในทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were (1) to study the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province. (2) to compare personal factor that has affect to the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province.
The research was conducted by survey research methodology, using questionnaire has been used the employees in municipalities in udonthani province. The purposive sampling was 372 people. The research instrument was a questionnaire. The analysis methods were percentage, means, standard deviation, t-test, f-test and LSD.
The research found that (1) the opinion level of that affect to behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province in 3 overall factors: physical preparation, mental preparation, financial preparation were at high level. (2) Comparing between personal factor, sex, age, status, education, average income, children responsible with all factor were difference significantly at .05 level.
The purposes of this research were (1) to study the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province. (2) to compare personal factor that has affect to the behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province. The research was conducted by survey research methodology, using questionnaire has been used the employees in municipalities in udonthani province. The purposive sampling was 372 people. The research instrument was a questionnaire. The analysis methods were percentage, means, standard deviation, t-test, f-test and LSD. The research found that (1) the opinion level of that affect to behaviors toward pre-retirement preparation of employees in municipalities in udonthani province in 3 overall factors: physical preparation, mental preparation, financial preparation were at high level. (2) Comparing between personal factor, sex, age, status, education, average income, children responsible with all factor were difference significantly at .05 level.
Keyword Keywords: behaviors, retirement