วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523089721-PDFsplited(16).pdf

   หน้าที่ 127

ภัทรวดี สุวรรณดี

CAS601

ชื่อผู้วิจัย   ภัทรวดี สุวรรณดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต2 ชาติชาย ม่วงปฐม3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 แผน แบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 เล่ม แบบสังเกตพฤติกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกลวิธีเมตาคอกนิทีฟที่สำคัญดังนี้ 1) กลวิธีดึงดูดความสนใจสู่การเรียนรู้
2) กลวิธีการจัดการและการวางแผนการเรียนรู้ 3) กลวิธีประเมินผลการเรียนรู้
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 และหลังเรียนเท่ากับ 30.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน อยู่ในระดับดี
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to 1) develop learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students 2) study and compare the English reading comprehension ability before and after using the metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; and 3) study the students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students. The sample consisted of 35 Mathayomsuksa 1 students who were studying in the academic year 2016, Chiangkhan District, Loei Province, using the cluster random sampling technique. The research instruments were 9 lesson plans and reading skill exercises, teaching observation forms, students’ behavior observation forms, students’ interview forms, quizzes, English reading comprehension ability test and attitude questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The findings of this research were as follows:
1. The development of learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; There are 3 strategies are as follow 1) Centering Your Learning 2) Arranging and Planning Your learning
3) Evaluating Your Learning.
2. The students’ pretest and posttest score on English reading comprehension ability were 18.00 mean scores or 45.00 % and 30.40 mean scores or 76.00 % respectively, there were not less than 75 percent criterion. The students’ English reading comprehension ability before learning through metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was found significantly higher than that of the prior one.
3. The students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was at a good level.
The purposes of this research were to 1) develop learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students 2) study and compare the English reading comprehension ability before and after using the metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; and 3) study the students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students. The sample consisted of 35 Mathayomsuksa 1 students who were studying in the academic year 2016, Chiangkhan District, Loei Province, using the cluster random sampling technique. The research instruments were 9 lesson plans and reading skill exercises, teaching observation forms, students’ behavior observation forms, students’ interview forms, quizzes, English reading comprehension ability test and attitude questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The findings of this research were as follows: 1. The development of learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; There are 3 strategies are as follow 1) Centering Your Learning 2) Arranging and Planning Your learning 3) Evaluating Your Learning. 2. The students’ pretest and posttest score on English reading comprehension ability were 18.00 mean scores or 45.00 % and 30.40 mean scores or 76.00 % respectively, there were not less than 75 percent criterion. The students’ English reading comprehension ability before learning through metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was found significantly higher than that of the prior one. 3. The students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was at a good level.
Keyword Keywords : learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises, attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises