วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1541922587-1HS035Tj.pdf

   หน้าที่ 1
User Image

ธนบดี ฉายาพันธุ์

CAS633

ชื่อผู้วิจัย   ธนบดี ฉายาพันธุ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF PHA PHONG PHAN PEE SUB SI THONG SUBDISTRICT, MUEANG CHAIYAPHUM DISTRICT, CHAYAPHUM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการป่าปรงพันปีในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานการพัฒนาป่าปรงพันปีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนาป่าปรงพันปีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi - Structure Interview) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ มี 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซับสีทอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง กำนัน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการเอกชนหรือนักท่องเที่ยว จำนวน 15 คน วิธีการศึกษา คือการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และวิธีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ สำคัญเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามอยู่เป็นจำนวนมาก เพียงแต่ยังไม่ได้จัดระบบการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ซึ่งจำเป็นต้องจัดการความพร้อมให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้บริหารจัดการโดยชุมชน และจะส่งเสริมให้ชุมชนได้นำผลผลิตต่าง ๆ มานำเสนอให้นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย ส่วนทางราชการก็ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณส่งเสริมสนับสนุน และนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ยังได้เสนอไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชัยภูมิซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ประชาชนและภาครัฐลงมาให้ความสำคัญ แต่ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการจัดการแบบบูรณาการ โดยเฉพาะเมื่อมีคนมามาก การจัดการขยะย่อมจะต้องมีการวางแผน รวมทั้งความปลอดภัยด้านเส้นทางเดินรถ ความปลอดภัยด้านทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานการพัฒนาป่าปรงพันปีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดังนั้นการพัฒนาป่าปรงพันปีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันโดยการมอบโอกาสให้กับ นักท่องเที่ยว ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เนื่องจากการเรียนรู้ ดูของจริง และลงมือทำ จะทำให้เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนและสัมผัสชีวิตจริงของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสร้างงานในชุมชน เป็นกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นแนวทางเสริมศักยภาพ การประสานความสามัคคี และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน ให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการบริการที่ดีต่อไป
คำสำคัญ ป่าปรงพันปี, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา, จังหวัดชัยภูมิ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research are : 1) to study current management of the Ancient Cycad Palm (Cycas cirinalis L.) Forest, 2) to investigate problems and obstacles of the efforts for the development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination, and 3) to recommend the guideline(s) for the development development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination. Tool of this research was the semi-structure interviewing conducted on 15 samples from 6 target populations consisted of the executive officer of Sup Seethong Sub-district Administration Organization, the officers of Sup Seethong Sub-district Administration Organization , Sub-district Chief, community leaders, concerned government officials, private sector enterpreneurs, and tourists. The research methodology were the study of primary data and the participatory observation.
The Results revealed that even though considering as the cradle of wonderful natural resources and the Tourism - Oriented Policy was regarded as the key strategy of Chaiyaphum Province, those resources were not been appropriately managed. Therefore, the collaborative management under the efforts of stakeholders especially the local citizens and communities, such as the government’s financial support for the promotion of local products selling to tourists which generate additional income to the local citizens, was expected as the significant solution for the aforementioned situation. In addition, due to the effort of the Phu Lan Kha National Park administration which had proposed to the Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation for the project of the opening of this area as the natural attraction of Chaiyaphum Province, the concerned officials had been working in this area for the feasibility study and monitoring process respectively. However, the citizens’ lack of knowledge for the holistic approaches concerning the management of : quantity of tourists, wastes, traffic safety, tourists’ property security, and the provision of tourists information center, was considered as the significant problems at the initiative stage for the development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination.
Therefore, the government sectors and concerned stakeholders were expected to enhance the local citizens’ knowledge of systematic management and development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination which would have been sustainably maintained within the community. Fortunately, the supportive factor for the success of the aforementioned effort was the actions of community enterpreneurs for tourism promotion and environmental conservation. Therefore, the collaboration of the community enterpreneurs and the creative tourism throughout the tourists’ real local experiences on existing situation, were expected as the guideline for a knowledge-based and creative tourism management which would be benefited to the local citizens regarding the fair distribution of incomes, creation of the community’s unity, as well as the enhancement of the knowledge and awareness of being a service mind community.
The purposes of this research are : 1) to study current management of the Ancient Cycad Palm (Cycas cirinalis L.) Forest, 2) to investigate problems and obstacles of the efforts for the development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination, and 3) to recommend the guideline(s) for the development development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination. Tool of this research was the semi-structure interviewing conducted on 15 samples from 6 target populations consisted of the executive officer of Sup Seethong Sub-district Administration Organization, the officers of Sup Seethong Sub-district Administration Organization , Sub-district Chief, community leaders, concerned government officials, private sector enterpreneurs, and tourists. The research methodology were the study of primary data and the participatory observation. The Results revealed that even though considering as the cradle of wonderful natural resources and the Tourism - Oriented Policy was regarded as the key strategy of Chaiyaphum Province, those resources were not been appropriately managed. Therefore, the collaborative management under the efforts of stakeholders especially the local citizens and communities, such as the government’s financial support for the promotion of local products selling to tourists which generate additional income to the local citizens, was expected as the significant solution for the aforementioned situation. In addition, due to the effort of the Phu Lan Kha National Park administration which had proposed to the Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation for the project of the opening of this area as the natural attraction of Chaiyaphum Province, the concerned officials had been working in this area for the feasibility study and monitoring process respectively. However, the citizens’ lack of knowledge for the holistic approaches concerning the management of : quantity of tourists, wastes, traffic safety, tourists’ property security, and the provision of tourists information center, was considered as the significant problems at the initiative stage for the development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination. Therefore, the government sectors and concerned stakeholders were expected to enhance the local citizens’ knowledge of systematic management and development of the Ancient Cycad Palm Forest towards the creative tourism destination which would have been sustainably maintained within the community. Fortunately, the supportive factor for the success of the aforementioned effort was the actions of community enterpreneurs for tourism promotion and environmental conservation. Therefore, the collaboration of the community enterpreneurs and the creative tourism throughout the tourists’ real local experiences on existing situation, were expected as the guideline for a knowledge-based and creative tourism management which would be benefited to the local citizens regarding the fair distribution of incomes, creation of the community’s unity, as well as the enhancement of the knowledge and awareness of being a service mind community.
Keyword Pha Phong Phan Pee, Creative Tourism, Phu Lan kha National Park, Chayaphum Province.