วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542860031-4BE010T.pdf

   หน้าที่ 40

อารีย์ นัยพินิจ

CAS675

ชื่อผู้วิจัย   อารีย์ นัยพินิจ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วิไลลักษณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 อนุตรา โกสาเสนา3, ณัฐทิชา ชื่นปรีชา4 ธัญญาศิริ นาควรินทร์5, ณภัทร อิทธสมบัติ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แผนพัฒนาการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก V Plus By V Nat
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่มีอยู่ในท้องตลาดและพฤติกรรมของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่มีอยู่ในท้องตลาดมากมายหลายชนิดเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มากำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก V Plus By V Nat โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์และแบบกระดาษ (Paper-Based Survey) จากผู้ที่ใช้บริการสื่อออนไลน์และฟิตเนส จำนวน 400 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้บริโภคที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักยี่ห้อต่าง ๆ ผ่านทาง Social Media/สื่อโทรทัศน์/โฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ได้แก่ KAYBEE และ AMWAY ซึ่งพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก 1-2 ครั้ง/เดือน งบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ในช่วงราคา 401-600 บาท ส่วนใหญ่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคดูจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และได้รับมาตรฐาน (อย.) และระดับความสำคัญของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดได้แก่ สินค้าได้รับการรับรอง มีคุณภาพ ต้องมีช่องทางในการสั่งซื้อ
ที่หลากหลาย ราคาจะต้องเหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ให้รับรู้ได้โดยง่ายและน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงนำผลการศึกษามาใช้ในการกำหนดแนวทางในส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักโดยการโฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเพื่อลดความกังวลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จึงได้พัฒนาช่องทางเดิมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้นได้แก่ Facebook, LAZADA, Instagram, Shopee เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น มีการออกบูธตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The aim of this research is to study the market environment of dietary supplements and the consumer behavior of those who use weight loss supplements. We will identify ways to promote and create awareness of weight loss supplement
V Plus By V Nat with tools used to collect information such as an online questionnaire and paper (paper-based survey) for those without or not using the internet ; a total of 400 people will be evaluated.
The results are as follows ; consumers who use the most weight loss supplements will get information on various weight loss supplement brands by using social media. The most commonly known weight loss supplements found on these platforms are KAYBEE and AMWAY. The average purchase behavior of consumers is to buy weight loss supplements 1 to 2 times per month. The average order purchase price of weight loss supplements ranges from 401 Baht to 600 Baht with purchases more popularly made through online store. The criteria for consumer choice of a specific brand is based on the quality of the product and efficacy testimonials.
Marketing mix factors that influence purchase decisions are ; qualified products require a variety of ordering channels. Price must be appropriate for the amount of packaging. Advertising through the media is easy to understand and interesting. Researchers have used the results to determine how to promote and create awareness of weight loss supplements by advertising via Facebook, so that consumers can get more information about the product and to build consumer confidence in the product. It has led to the development of original channels and increase in distribution channels to a variety of others such as Facebook, LAZADA, Instagram, Shopee to meet the needs of more consumers, and the implementation of booths at various venues on weight loss supplements to make the brands more recognizable.
The conclusion is that consumers are using internet and social Media platforms to inquiring about and order weight loss supplements at an increasing rate.
The aim of this research is to study the market environment of dietary supplements and the consumer behavior of those who use weight loss supplements. We will identify ways to promote and create awareness of weight loss supplement V Plus By V Nat with tools used to collect information such as an online questionnaire and paper (paper-based survey) for those without or not using the internet ; a total of 400 people will be evaluated. The results are as follows ; consumers who use the most weight loss supplements will get information on various weight loss supplement brands by using social media. The most commonly known weight loss supplements found on these platforms are KAYBEE and AMWAY. The average purchase behavior of consumers is to buy weight loss supplements 1 to 2 times per month. The average order purchase price of weight loss supplements ranges from 401 Baht to 600 Baht with purchases more popularly made through online store. The criteria for consumer choice of a specific brand is based on the quality of the product and efficacy testimonials. Marketing mix factors that influence purchase decisions are ; qualified products require a variety of ordering channels. Price must be appropriate for the amount of packaging. Advertising through the media is easy to understand and interesting. Researchers have used the results to determine how to promote and create awareness of weight loss supplements by advertising via Facebook, so that consumers can get more information about the product and to build consumer confidence in the product. It has led to the development of original channels and increase in distribution channels to a variety of others such as Facebook, LAZADA, Instagram, Shopee to meet the needs of more consumers, and the implementation of booths at various venues on weight loss supplements to make the brands more recognizable. The conclusion is that consumers are using internet and social Media platforms to inquiring about and order weight loss supplements at an increasing rate.
Keyword Dietary Supplements