วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1544846096-7ED034T.pdf

   หน้าที่ 71       อ่าน 283 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

CAS678

ชื่อผู้วิจัย   วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2)เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและ3) เพื่อประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 178 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 162 คนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 162 คน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 6 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี5 ระดับ แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ จำนวน 15 ข้อ 3) ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้จำนวน 15 ข้อ 4) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การจำนวน 15 ข้อ 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจจำนวน 15 ข้อ
6) ด้านประสิทธิผลองค์การจำนวน 40 ข้อ
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ปัจจัย ด้านความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้านแรงจูงใจและด้านประสิทธิผลองค์การรวม 25 ตัวชี้วัด 2) ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงว่า ตัวชี้วัดทุกตัวมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 49.631 ค่า df เท่ากับ 14.377 ค่า P-value เท่ากับ0.071 ค่า CFI เท่ากับ 0.910 ค่า TLI เท่ากับ 0.930 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.045 และค่า SRMR เท่ากับ 0.048) 3) การประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นำเสนอผลการประเมินเชิงยืนยันรูปแบบจากประชุมสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิมาตรฐานด้านความเหมาะสม มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความถูกต้องมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทางบวก มาตรฐานด้านความเหมาะสม4.56 ระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 4.44 ระดับมาก มาตรฐานด้านความถูกต้อง 4.56 ระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 4.56 ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.53
จึงสรุปได้ว่าโมเดลที่ออกแบบ มีความน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้ได้จริง ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.77 และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ 4.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ 3.00 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.อยู่ระหว่าง 0.37– 0.51 ซึ่งผ่านค่ามาตรฐาน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed 1) to create and develop a conceptual framework of influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars 2) to verify the hypothesis of the causal relationship between factors in influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars and 3) to evaluate and confirm the causal relationship between factors influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars. In this research, purposive sampling was used as a sampling method by having 178 of student teachers, 162 of Teacher trainer, 162 of school Administrators, 6 of College of Asian Scholars teachers and 3 of curriculum teacher as a sample group. The instrument used in the study included a questionnaire with a rating Scale(5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the general information of respondents, second was about leadership factors with 15 questions, third part was learning organization factors with 15 questions, forth part was organization engagement factors with 15 questions, fifth part was motivation factors with 15 questions and the final part was organizational effectiveness factors with40questions. The maximum and minimum of arithmetic mean were 4.77 and 4.67 higher than the determined criteria at 3.00 as well as standard deviation which was in the range of 0.37-0.51.
The research results indicated as follows: 1) A Causal Model of Factors Influencing Educational Effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of Asian Scholars including of 5 components namely leadership, learning organization, organization engagement and motivation factors and organizational effectiveness with the total factors of 25. 2) The correlation of a causal model of factors influencing educational effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of Asian Scholars was Statistically significant at the 0.05 level for all of 5 components and 25 factors which can be implied that all factors is proper to be applied in this Causal Model with good result. Other statistic numbers were Chi-square at 49.631, df at 14.377 , P-value at 0.071,CFI at 0.910 ,TLI at 0.930, RMSEA at 0.045 and SRMR at 0.048. 3) A causal model of factors influencing educational effectiveness of graduate diploma in teacher profession of College of Asian Scholars was presented in connoisseurship and got positive feedbacks from experts in propriety standards, feasibility standards, accuracy standards, and utility standards. Propriety standards was at the high level (xˉ = 4.56), Feasibility standards was at the high level (xˉ = 4.44), Accuracy standards was at the high level (xˉ = 4.56), utility standards standard was at the high level (xˉ = 4.53). Therefore, it can be implied that this model is reliable and practical.
This research aimed 1) to create and develop a conceptual framework of influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars 2) to verify the hypothesis of the causal relationship between factors in influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars and 3) to evaluate and confirm the causal relationship between factors influencing educational effectiveness of graduate diploma program in teaching profession of College of Asian Scholars. In this research, purposive sampling was used as a sampling method by having 178 of student teachers, 162 of Teacher trainer, 162 of school Administrators, 6 of College of Asian Scholars teachers and 3 of curriculum teacher as a sample group. The instrument used in the study included a questionnaire with a rating Scale(5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the general information of respondents, second was about leadership factors with 15 questions, third part was learning organization factors with 15 questions, forth part was organization engagement factors with 15 questions, fifth part was motivation factors with 15 questions and the final part was organizational effectiveness factors with40questions. The maximum and minimum of arithmetic mean were 4.77 and 4.67 higher than the determined criteria at 3.00 as well as standard deviation which was in the range of 0.37-0.51. The research results indicated as follows: 1) A Causal Model of Factors Influencing Educational Effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of Asian Scholars including of 5 components namely leadership, learning organization, organization engagement and motivation factors and organizational effectiveness with the total factors of 25. 2) The correlation of a causal model of factors influencing educational effectiveness of Graduate Diploma Program in Teacher Profession of College of Asian Scholars was Statistically significant at the 0.05 level for all of 5 components and 25 factors which can be implied that all factors is proper to be applied in this Causal Model with good result. Other statistic numbers were Chi-square at 49.631, df at 14.377 , P-value at 0.071,CFI at 0.910 ,TLI at 0.930, RMSEA at 0.045 and SRMR at 0.048. 3) A causal model of factors influencing educational effectiveness of graduate diploma in teacher profession of College of Asian Scholars was presented in connoisseurship and got positive feedbacks from experts in propriety standards, feasibility standards, accuracy standards, and utility standards. Propriety standards was at the high level (xˉ = 4.56), Feasibility standards was at the high level (xˉ = 4.44), Accuracy standards was at the high level (xˉ = 4.56), utility standards standard was at the high level (xˉ = 4.53). Therefore, it can be implied that this model is reliable and practical.
Keyword Factors Influencing Educational Effectiveness of Graduate Diploma in Teacher Profession of College of Asian Scholars