วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542964841-25HE016T.pdf

   หน้าที่ 277

จิดาภา อุปรี

CAS701

ชื่อผู้วิจัย   จิดาภา อุปรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นฤมล สินสุพรรณ2 กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi –experimental research) กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินในโรงเรียนประถมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร โรงเรียนบ้านคำไฮ โรงเรียนบ้านกอก และโรงเรียนบ้านหนองขาม จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired sample t-test) ผลการศึกษา พบว่า
1. ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตน ไม่แตกต่างจากก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โรคอ้วน การบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย การรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ และการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการบริโภคอาหาร และ การออกกำลังกาย มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study was Quasi – experimental research. The purpose was the effect of health education program for application of self-efficacy theory on overweight student grade 4-6 primary school area 2 Khonkaen Primary Educational Service Area Office 1, Ban Ped
sub - district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen province. The samples were 47 overweight students in primary school area 2 consist of Kornprapaphat Bilingual School, Khamhai School, Bankok school and Bannongkham school. Data were collected by using the questionnaires. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Paired sample t-test. The results of this study were as follow :
1. After receiving the health education program for application of self-efficacy theory, the samples had non-significantly perceived self-efficacy at .05 level.
2. After receiving the health education program for application of self-efficacy theory, the samples had significantly better knowledge about obesity, food consumption and exercise, outcome expectation and perceived food consumption and exercise behavior .05 level.
This study was Quasi – experimental research. The purpose was the effect of health education program for application of self-efficacy theory on overweight student grade 4-6 primary school area 2 Khonkaen Primary Educational Service Area Office 1, Ban Ped sub - district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen province. The samples were 47 overweight students in primary school area 2 consist of Kornprapaphat Bilingual School, Khamhai School, Bankok school and Bannongkham school. Data were collected by using the questionnaires. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Paired sample t-test. The results of this study were as follow : 1. After receiving the health education program for application of self-efficacy theory, the samples had non-significantly perceived self-efficacy at .05 level. 2. After receiving the health education program for application of self-efficacy theory, the samples had significantly better knowledge about obesity, food consumption and exercise, outcome expectation and perceived food consumption and exercise behavior .05 level.
Keyword Health education program, Self-efficacy theory, Overweight student