วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1543481545-34ED056T.pdf

   หน้าที่ 409

Kularb Purisarn

CAS706

ชื่อผู้วิจัย   Kularb Purisarn
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Chevin Oonla-or 2 Narumon Sinsuphan3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this mixed methods qualitative and quantitative research were to study 1) The phenomenon of the project management on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand. 2) The guidelines to develop the phenomenon of the 22rd Dhamma Discipline Seminar. And 3) The Buddha’s teaching for implementing in real lives for people. Collecting qualitative data by using the participative observation and in-depthed interview from the purposive key informants; the 20 monks who were the committee of this formal group in Thai name Krau Kai RaksaPra Tham Vinaya, 25 monks and 30 Ubasoks Ubasikas who joined this project, documentary study and conclude from the document of 5 years occasions that we have learnt. Using triangulation method for examine the validity and analyzed them by descriptive analysis.
The results:
1. The phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline seminar At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand found that, there were about 200 monks, 100 novices and 200 people, totally about 500 people joined the activities for listening and studying to the Buddha’s teachings, the Vinaya from the Tripitaka. Organizing by the Krua Khai, supporting and managing by “On The Path of The Buddha Foundation”, that was the first time of the international organizing who confidence in the Buddha joined with very wonderful and valuable phenomenon that showed the Buddhist power of trust, intellectual and the respect sincerely for the Buddha’s teachings.
1.1 Additionally there were 3 classes that the same (18th-21st) seminar before; 1) the first class for monks who had more than 10 phansas ; all PraKhun Chou would study the Dhamma Vinaya Pratripitaka clearly in many issues from the monks who are expertists in Pali Canon the teaching of the Buddha. 2) the second class for the less than 10 phansas monks and novices and 3) the third class for Ubasoks Ubasikas (men, women and students) who were trustful and interested in teaching of Buddha. Each class there were about more than 100-120 persons. The seminar occurred during 13-19 July, 2018.
2. The guidelines for developing this project there should be:
2.1 There are many serious events happened for destroy the Buddhist religion during the last 6 years continuously so the participation from the government officials, the private section or the government organizations for the raised improvement
on the protection or preserve the Buddhist religion, there must be more truly interested
and took more actions or activities on any marvelous or good model or the tradition value of Thai culture, especially like this seminar project continuously formally and systemly so as to support and empower the morality of the team management
of Krue Kai Raksa Pradham Vinaya and the people who joined and trained or practiced the teaching of the Buddha in order to preserve and protect the Buddhist religion sustainability for setting 22 times since 1996 B.E. until 2018 B.E. of this
monk-group network.
2.2 There must be continued doing this project in order to do or practice or train the mind selves following the Pali Canon that the network team manager tried to set and organized for next year, the 23rd valuable project at Prathat Nong Sam Mun, Chaiyapoom province, Thailand, in 2019, and should act more stronger.
2.3 The important problems or the obstacles happened and should be solved them in the future, the organizing of the team project managers and staff should done more training especially for people or teen aged students who interested in this project because of the changing of the mored rapidly there quite be a little time for training “Dhamma” in daily lives and surely there were many things for improving and practicing for real lives. This 22nd seminar successed completely and successfully by the participation of foundation team.
2.4 The outstanding image of the 22nd Vinaya seminar at Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand.
2.4.1 The wonderful, valuable situation, we can see more than 300 monks, novices and Buddhism people joined together to learn the teaching of Buddha that made people feel trustful and peaceful mind when they trained and learned the teaching. This project suited for the monks and people who preferred to study the Vinaya, surely that the same as the five years before.
2.4.2 There were many trustful monks from Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos and Cambodia and Four Assemblies who believed and trust on the Tripitaka and behaved themselves by Vinaya of the Buddha came to join this event together once a year and the 23nd seminar project will be set at Chaiyapum Province, Thailand during 24-30 June, 2019. Everyone who joined this wonderful, valuable and great Buddhist event was the same believable and trustful mind on the Buddha’s teachings.
2.5 The guidelines for development; the monks, novices, people, teachers or local officials in nearby community or provinces should be more interested in participation and learned in classes at the full time in order to gain more knowledge training and experience about the Buddha’s teaching from the monks who intended to teach and were the expertists in Pali Canon teaching of The Buddha.
2.6 The academic team did the best duty of teaching however should try more increasing the ability on presentation and focus on the Tripitaka, and try to build the faithful, the conscious mind, the canon, the meditation and the wisdom and to protect Buddhist religion for to a long time especially for training more “Dhama” to the people for the worldwide society today and in the future sustainably and peacefully lastly.
3. The learning from 2013 -2018 seminars Buddha teaching for 5 years we have learnt this project were as follows :
3.1 All states of being are determined by mind. It is mind that leads the ways. As surely as our shadow never leaves us, so well-being will follow when we speak or act with a pure state of mind. (Dhp. 2)
3.2 The mind is so hard to see, so very, very subtle, alighting wherever it likes. The wise should guard it. The mind protected brings ease. (Dhp. 36)
3.3 Life inevitably to death. Our time is short. From decay there is no escape. Reflecting on death in this way and scorning worldly bait, seek final peace. (Sn. 1.3)
3.4 The mind is hard to hold down, swiftly moving, alighting wherever it likes. Its taming is good. The mind well-tamed bring ease. (Dhp. 36)
3.5 Keep your distance from fools and listen to the wise. Make merit day and night and remember impermanence. (Budgh)
3.6 Hunger is the worst disease, conditioned things the worst suffering. Knowing this as it really is the wise realize Nibbana, the highest bliss. (Dhp. 203)
3.7 Every cleansing of the heart is a taste of peace.
3.8 Just water’s strength can be seen when it fails from a great height so is humility the measure of a man’s integrity.
3.9 They whose minds are well-developed in the factors of self-awakening who delight in the shedding of attachments and are purified they are resplendent and unbound in the world. (Dhp. 89)
3.10 Peace is the product of carefully observing the mind without wishing to be any different.
3.11 Free from running after the future and free from sorrow over the past, even in the minds of sensory bombardment the wise person remains calm and cannot be led astray. (Sn. 4.10)
3.12 Blissful is solitude for one who is content who has heard the Dhamma, who sees. Blissful is refraining from harming all living beings. Blissful is dispassionate about worldly affairs, the overcoming of sensuality. But conquering the conceit of I’m that is truly the ultimate bliss. (Ud. 2.1)
The objectives of this mixed methods qualitative and quantitative research were to study 1) The phenomenon of the project management on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand. 2) The guidelines to develop the phenomenon of the 22rd Dhamma Discipline Seminar. And 3) The Buddha’s teaching for implementing in real lives for people. Collecting qualitative data by using the participative observation and in-depthed interview from the purposive key informants; the 20 monks who were the committee of this formal group in Thai name Krau Kai RaksaPra Tham Vinaya, 25 monks and 30 Ubasoks Ubasikas who joined this project, documentary study and conclude from the document of 5 years occasions that we have learnt. Using triangulation method for examine the validity and analyzed them by descriptive analysis. The results: 1. The phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline seminar At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand found that, there were about 200 monks, 100 novices and 200 people, totally about 500 people joined the activities for listening and studying to the Buddha’s teachings, the Vinaya from the Tripitaka. Organizing by the Krua Khai, supporting and managing by “On The Path of The Buddha Foundation”, that was the first time of the international organizing who confidence in the Buddha joined with very wonderful and valuable phenomenon that showed the Buddhist power of trust, intellectual and the respect sincerely for the Buddha’s teachings. 1.1 Additionally there were 3 classes that the same (18th-21st) seminar before; 1) the first class for monks who had more than 10 phansas ; all PraKhun Chou would study the Dhamma Vinaya Pratripitaka clearly in many issues from the monks who are expertists in Pali Canon the teaching of the Buddha. 2) the second class for the less than 10 phansas monks and novices and 3) the third class for Ubasoks Ubasikas (men, women and students) who were trustful and interested in teaching of Buddha. Each class there were about more than 100-120 persons. The seminar occurred during 13-19 July, 2018. 2. The guidelines for developing this project there should be: 2.1 There are many serious events happened for destroy the Buddhist religion during the last 6 years continuously so the participation from the government officials, the private section or the government organizations for the raised improvement on the protection or preserve the Buddhist religion, there must be more truly interested and took more actions or activities on any marvelous or good model or the tradition value of Thai culture, especially like this seminar project continuously formally and systemly so as to support and empower the morality of the team management of Krue Kai Raksa Pradham Vinaya and the people who joined and trained or practiced the teaching of the Buddha in order to preserve and protect the Buddhist religion sustainability for setting 22 times since 1996 B.E. until 2018 B.E. of this monk-group network. 2.2 There must be continued doing this project in order to do or practice or train the mind selves following the Pali Canon that the network team manager tried to set and organized for next year, the 23rd valuable project at Prathat Nong Sam Mun, Chaiyapoom province, Thailand, in 2019, and should act more stronger. 2.3 The important problems or the obstacles happened and should be solved them in the future, the organizing of the team project managers and staff should done more training especially for people or teen aged students who interested in this project because of the changing of the mored rapidly there quite be a little time for training “Dhamma” in daily lives and surely there were many things for improving and practicing for real lives. This 22nd seminar successed completely and successfully by the participation of foundation team. 2.4 The outstanding image of the 22nd Vinaya seminar at Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand. 2.4.1 The wonderful, valuable situation, we can see more than 300 monks, novices and Buddhism people joined together to learn the teaching of Buddha that made people feel trustful and peaceful mind when they trained and learned the teaching. This project suited for the monks and people who preferred to study the Vinaya, surely that the same as the five years before. 2.4.2 There were many trustful monks from Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos and Cambodia and Four Assemblies who believed and trust on the Tripitaka and behaved themselves by Vinaya of the Buddha came to join this event together once a year and the 23nd seminar project will be set at Chaiyapum Province, Thailand during 24-30 June, 2019. Everyone who joined this wonderful, valuable and great Buddhist event was the same believable and trustful mind on the Buddha’s teachings. 2.5 The guidelines for development; the monks, novices, people, teachers or local officials in nearby community or provinces should be more interested in participation and learned in classes at the full time in order to gain more knowledge training and experience about the Buddha’s teaching from the monks who intended to teach and were the expertists in Pali Canon teaching of The Buddha. 2.6 The academic team did the best duty of teaching however should try more increasing the ability on presentation and focus on the Tripitaka, and try to build the faithful, the conscious mind, the canon, the meditation and the wisdom and to protect Buddhist religion for to a long time especially for training more “Dhama” to the people for the worldwide society today and in the future sustainably and peacefully lastly. 3. The learning from 2013 -2018 seminars Buddha teaching for 5 years we have learnt this project were as follows : 3.1 All states of being are determined by mind. It is mind that leads the ways. As surely as our shadow never leaves us, so well-being will follow when we speak or act with a pure state of mind. (Dhp. 2) 3.2 The mind is so hard to see, so very, very subtle, alighting wherever it likes. The wise should guard it. The mind protected brings ease. (Dhp. 36) 3.3 Life inevitably to death. Our time is short. From decay there is no escape. Reflecting on death in this way and scorning worldly bait, seek final peace. (Sn. 1.3) 3.4 The mind is hard to hold down, swiftly moving, alighting wherever it likes. Its taming is good. The mind well-tamed bring ease. (Dhp. 36) 3.5 Keep your distance from fools and listen to the wise. Make merit day and night and remember impermanence. (Budgh) 3.6 Hunger is the worst disease, conditioned things the worst suffering. Knowing this as it really is the wise realize Nibbana, the highest bliss. (Dhp. 203) 3.7 Every cleansing of the heart is a taste of peace. 3.8 Just water’s strength can be seen when it fails from a great height so is humility the measure of a man’s integrity. 3.9 They whose minds are well-developed in the factors of self-awakening who delight in the shedding of attachments and are purified they are resplendent and unbound in the world. (Dhp. 89) 3.10 Peace is the product of carefully observing the mind without wishing to be any different. 3.11 Free from running after the future and free from sorrow over the past, even in the minds of sensory bombardment the wise person remains calm and cannot be led astray. (Sn. 4.10) 3.12 Blissful is solitude for one who is content who has heard the Dhamma, who sees. Blissful is refraining from harming all living beings. Blissful is dispassionate about worldly affairs, the overcoming of sensuality. But conquering the conceit of I’m that is truly the ultimate bliss. (Ud. 2.1)
Keyword Phenomenon, Dhamma Discipline, Buddhist Network, the Pali Canon, Vinaya Seminar