วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549083507-8.2.11.pdf

   หน้าที่ 89       อ่าน 282 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ประชา ตรีศรี

CAS725

ชื่อผู้วิจัย   ประชา ตรีศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศักดินาภรณ์ นันที2 อุทัย ปลีกล่ำ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2 .ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
3. การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ .05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were 1) to study the operation and problem of the internal quality assurance of the schools based on the internal quality assurance under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to compare the operation and problem of the internal quality assurance of the schools between respondents’ positions and size of schools. The samples of this study were 310 schools’ administrators and teachers using Krejcie and Morgan table and the stratified random sampling method. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The study findings revealed as follows :
1. The operation of the internal quality assurance of the schools in total was at high level.
2. The problem of the internal quality assurance of the schools in total was at low level.
3. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the operation of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05.
4.. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the problem of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05.
The purposes of this study were 1) to study the operation and problem of the internal quality assurance of the schools based on the internal quality assurance under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to compare the operation and problem of the internal quality assurance of the schools between respondents’ positions and size of schools. The samples of this study were 310 schools’ administrators and teachers using Krejcie and Morgan table and the stratified random sampling method. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The study findings revealed as follows : 1. The operation of the internal quality assurance of the schools in total was at high level. 2. The problem of the internal quality assurance of the schools in total was at low level. 3. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the operation of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05. 4.. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the problem of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05.
Keyword Operation, Problem, Internal Quality Assurance