วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993366-8.2.15.pdf

   หน้าที่ 123

ศิริพร น้อยวงศ์

CAS729

ชื่อผู้วิจัย   ศิริพร น้อยวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พรทิวา พระวงษ์2 นัฐวรรณ มะลิโค3, อมรรัตน์ กวยแก้ว4 วิยะดา กองจันทร์ดี5, ชฎาพร โทแก้ว6 สุวรรณ เนียมประชา7, อัญชลี สุวรรณมาโจ8
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์/ผู้บริหารที่ทำการสอนและดูแลหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) บัณฑิตศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อยู่ในระดับมาก
( = 4.30, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
( = 4.17, S.D. = 0.43) ความคิดเห็นต่อรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D.= 0.49) และความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.34) และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรควรเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ เนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 และปรับปรุงเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to evaluate the curriculum structure, the suitability of the learning management plan, the status of the courses in line with current events. It also assessed the suitability of the curriculum management instructors and learning resources of the Business Administration Program. The population under study, representing teachers, administrators, owners of workplaces, former and present students of the program, was 159 persons, ran domed by using Krejcie and Morgan’s table to determine the sample size. Questionnaires were used as a tool for data collecting. For data analysis, percentage, standard deviation and content analysis were used.
The results of the study revealed that the curriculum program was at the high level ( = 4.28, S.D. = 0.39); the present status of the program, at the high level ( = 4.17, S.D. = 0.43); the suitability of the courses offered, at the high level ( = 4.31, S.D. = 0.49); and lastly the qualifications of the graduates, also at the high level ( = 4.36, S.D. = 0.34). Moreover, as far as additional comments, are concerned, it was suggested that further improvement should concentrate on foreign language skills, course content in line with the present government’s Thailand 4.0 policy, and an application of modern technology for the teaching and learning.
This research aimed to evaluate the curriculum structure, the suitability of the learning management plan, the status of the courses in line with current events. It also assessed the suitability of the curriculum management instructors and learning resources of the Business Administration Program. The population under study, representing teachers, administrators, owners of workplaces, former and present students of the program, was 159 persons, ran domed by using Krejcie and Morgan’s table to determine the sample size. Questionnaires were used as a tool for data collecting. For data analysis, percentage, standard deviation and content analysis were used. The results of the study revealed that the curriculum program was at the high level ( = 4.28, S.D. = 0.39); the present status of the program, at the high level ( = 4.17, S.D. = 0.43); the suitability of the courses offered, at the high level ( = 4.31, S.D. = 0.49); and lastly the qualifications of the graduates, also at the high level ( = 4.36, S.D. = 0.34). Moreover, as far as additional comments, are concerned, it was suggested that further improvement should concentrate on foreign language skills, course content in line with the present government’s Thailand 4.0 policy, and an application of modern technology for the teaching and learning.
Keyword Curriculum assessment of Business Administration Retail Management program


วารสารอื่นๆ

ศิริพร น้อยวงศ์

4 บทความ