วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993408-8.2.17.pdf

   หน้าที่ 142       อ่าน 280 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ศศิธร จิตรวิเศษ

CAS731

ชื่อผู้วิจัย   ศศิธร จิตรวิเศษ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นและศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ในการพัฒนา คือการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.20)
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนฯสามารถนำสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการบริหารโรงเรียน (x ̅ = 4.00) และข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากและปานกลาง และระดับต่ำสุด คือ ท่านมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ Microsoft Excel, Microsoft Power Point (x ̅ = 2.10) แสดงให้เห็นว่า ครูและผู้บริหารทั้ง 10 คน ยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ค่อนข้างน้อย ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขาดเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ ขาดผู้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่ครูทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
2. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงเรียนเต็กก่า
ดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อพิจารณาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.97) ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบสารสนเทศช่วยในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (x ̅ = 4.3) ข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก และระดับต่ำสุด คือ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะช่วยให้โรงเรียนทราบประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.70) แสดงให้เห็นว่า การใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 10 คน
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่มากขึ้นและการนิเทศภายใน ทำให้ครูมีความรู้และเกิดความเข้าใจในวิธีการใช้โปรแกรม มีความมั่นใจและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to study the personal development in school administration by computer utilizing, and the satisfaction of computer utilization personal development in school administration of Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province, by using action research, the strategic were operational meeting and supervision. The studied targets were 10 Tekkadaruntham School Board and Teachers of 2017 Academic Year. The research instrument used in gathering information was questionnaire and data analysis with statistical program into percentage, average and standard deviation.
The research revealed as follows ; the school board and teachers’ highest level opinions about the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was the school can apply the education information to utilize the administration (x ̅ = 4.00) while the other perspectives were at high level by orderly descending. The lowest perspective was the Usage of Microsoft Excel, Microsoft Power Point (x ̅ = 2.10). In conclusion, the school board and teachers’ opinion about the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was at the high level (x ̅ = 3.20).
The highest topic which school board and teachers were satisfied in personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was Education Information System developing the school efficiency x ̅ = 4.3 while the others were at the much high. The lowest topic was Education Information was crucial and necessary to acknowledge school administration proficiency (x ̅ = 3.70). In summary the school board and teachers were satisfied with the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province with the Average of High level (x ̅ = 3.97). It showed that the operational meeting strategy can make the 10 co-researchers have more knowledge and understand the computer utilization in supporting school administration and internal supervision can improve them how to use Microsoft word, Microsoft excel and Microsoft PowerPoint correctly.
The purpose of this research was to study the personal development in school administration by computer utilizing, and the satisfaction of computer utilization personal development in school administration of Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province, by using action research, the strategic were operational meeting and supervision. The studied targets were 10 Tekkadaruntham School Board and Teachers of 2017 Academic Year. The research instrument used in gathering information was questionnaire and data analysis with statistical program into percentage, average and standard deviation. The research revealed as follows ; the school board and teachers’ highest level opinions about the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was the school can apply the education information to utilize the administration (x ̅ = 4.00) while the other perspectives were at high level by orderly descending. The lowest perspective was the Usage of Microsoft Excel, Microsoft Power Point (x ̅ = 2.10). In conclusion, the school board and teachers’ opinion about the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was at the high level (x ̅ = 3.20). The highest topic which school board and teachers were satisfied in personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province was Education Information System developing the school efficiency x ̅ = 4.3 while the others were at the much high. The lowest topic was Education Information was crucial and necessary to acknowledge school administration proficiency (x ̅ = 3.70). In summary the school board and teachers were satisfied with the personal development in school administration by computer utilizing at Tekkadaruntham School, Chumphea District, Khon Kaen Province with the Average of High level (x ̅ = 3.97). It showed that the operational meeting strategy can make the 10 co-researchers have more knowledge and understand the computer utilization in supporting school administration and internal supervision can improve them how to use Microsoft word, Microsoft excel and Microsoft PowerPoint correctly.
Keyword Personal Development, Computer Technology, School Administration