วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577257078-7.(43-48).pdf

  

ชีวิน อ่อนละออ

CAS826

ชื่อผู้วิจัย   ชีวิน อ่อนละออ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุชาติ บางวิเศษ2 กานนท์ แสนเภา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน และบางส่วนไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควร ทำงานไม่เป็นระเบียบ ซุกซน รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน และ 2) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 19 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 12 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการส่งงาน สัญญาเงื่อนไข และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพปัจจุบันก่อนการศึกษาและพัฒนาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 5 คน มีปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน เรียนไม่เข้าใจ ซุกซน รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
2. การดำเนินการพัฒนาโดยใช้สัญญาเงื่อนไข
วงรอบที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีขึ้นจากเดิม ตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาอยากให้ขยายผลในระดับอื่นๆ อีกเพื่อลดปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการส่งงานให้หมดไป แม้การดำเนินงานในภาพรวมจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายบางคนยังมีปัญหาในเรื่องการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน จำนวน 1 คน คือ เด็กชายส้ม รักเพื่อน
วงรอบที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีขึ้น นักเรียนมีความตั้งใจที่จะตั้งใจเรียนมากขึ้น ไม่ซุกซน เหมือนกับครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีบทลงโทษ และรางวัล ที่ทำให้นักเรียนอยากทำงานส่งมากกว่าการโดนลงโทษ และทำให้ติดเป็นนิสัย และการใช้สัญญาเงื่อนไขมาบูรณาการจัดให้เป็นระบบที่สอดคล้องกัน ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน จึงมีประสิทธิภาพในแง่ของการปฏิบัติอย่างมาก สามารถแก้ปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนนั้น จะใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและจิตใจของนักเรียน นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบมีสาเหตุต่างกัน ดังนั้น การทำสัญญาเงื่อนไขกับนักเรียน ซึ่งระบุถึงการลงโทษ และรางวัล ทำให้นักเรียนอยากทำงานมากกว่าการถูกลงโทษ และหากทำตามสัญญาจะได้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการทำงานของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Current conditions of Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area,
District 1, students in grade 6 have students who are not responsible for submitting work. And some are not interested in learning as much as they should Work disorderly, mischievous, including low academic achievement This study report Therefore has the objective of studying 1) to study learning behavior in job submission responsibility and 2) to develop learning behavior in job submission responsibility Of grade 6 students at Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area, Loei District 1, using the Action Research process, namely, operational planning Observation And reflection The study group and 19 informant groups consisted of 12 cohort students, 5 target groups, and 7 informants. The data collection tools were observation forms, interview records, job submission records. Contract terms And satisfaction assessment form Data analysis based on multi-dimensional data validation (Triangulation) presenting the results of descriptive data analysis.
The study indicated that:
1. Current conditions before study and development found that Target students who lack responsibility for submitting work In the second semester of the academic year 2018, there were 5 people having problems, lack of responsibility for job submission. Learn not to understand mischievous, including low academic achievement.
2. Developing operations using contract terms:
Round 1, the study found that Target students are responsible for delivering better work from the original. According to the purpose of the study Participants want to expand to other levels. Again to reduce the problem of lack of responsibility in sending out work Even though the overall operation is satisfactory But some target students still have problems with the lack of responsibility for sending 1 job, orange boys, love friends.
Round 2, the results showed that Target students have a responsibility to deliver better jobs. Students have the intention to learn more, not mischievous like the first time. Which may be due to penalties and rewards that make students want to work more than being punished And make it a habit And the use of contract terms to be integrated into a consistent system. To be suitable for the problem, lack of responsibility for sending the work of students Therefore is very effective in terms of practice Able to solve problems, lack of responsibility in delivering work of students as well.
From the study concluded that In solving the problem of lacking responsibility for the delivery of the student's work will use contract terms as an important part in the social and mental development of students Students who are irresponsible have different reasons. Therefore, contracting conditions with students Which indicates punishment and reward, making students want to work more than being punished And if fulfilling the contract will be rewarded, therefore is an incentive to stimulate the work of students who are not responsible as well.
Current conditions of Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area, District 1, students in grade 6 have students who are not responsible for submitting work. And some are not interested in learning as much as they should Work disorderly, mischievous, including low academic achievement This study report Therefore has the objective of studying 1) to study learning behavior in job submission responsibility and 2) to develop learning behavior in job submission responsibility Of grade 6 students at Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area, Loei District 1, using the Action Research process, namely, operational planning Observation And reflection The study group and 19 informant groups consisted of 12 cohort students, 5 target groups, and 7 informants. The data collection tools were observation forms, interview records, job submission records. Contract terms And satisfaction assessment form Data analysis based on multi-dimensional data validation (Triangulation) presenting the results of descriptive data analysis. The study indicated that: 1. Current conditions before study and development found that Target students who lack responsibility for submitting work In the second semester of the academic year 2018, there were 5 people having problems, lack of responsibility for job submission. Learn not to understand mischievous, including low academic achievement. 2. Developing operations using contract terms: Round 1, the study found that Target students are responsible for delivering better work from the original. According to the purpose of the study Participants want to expand to other levels. Again to reduce the problem of lack of responsibility in sending out work Even though the overall operation is satisfactory But some target students still have problems with the lack of responsibility for sending 1 job, orange boys, love friends. Round 2, the results showed that Target students have a responsibility to deliver better jobs. Students have the intention to learn more, not mischievous like the first time. Which may be due to penalties and rewards that make students want to work more than being punished And make it a habit And the use of contract terms to be integrated into a consistent system. To be suitable for the problem, lack of responsibility for sending the work of students Therefore is very effective in terms of practice Able to solve problems, lack of responsibility in delivering work of students as well. From the study concluded that In solving the problem of lacking responsibility for the delivery of the student's work will use contract terms as an important part in the social and mental development of students Students who are irresponsible have different reasons. Therefore, contracting conditions with students Which indicates punishment and reward, making students want to work more than being punished And if fulfilling the contract will be rewarded, therefore is an incentive to stimulate the work of students who are not responsible as well.
Keyword development of learning, responsibility for job submissing