วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994089-10.1.1.pdf

  

แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย

CAS892

ชื่อผู้วิจัย   แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน VTAPER Model โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เรียนทั้งหมด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 1) การะบวนการวิจัยแบบ VTAPER Model และ One Shot Case Study 2) แผนการเรียนรู้แบบ Jigsaw 4 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบบันทึก KWL รายกลุ่มย่อย 4) แบบทดสอบหลังทดลอง เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ กับแบบอัตนัย 2 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 20 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ASEAN ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ทั้ง 4 แผน (x ̅=4.98) คิดเป็น ร้อยละ 100
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ASEAN เฉลี่ยร้อยละ 90.00 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 96.67 ของจำนวนนักศึกษาทั้งมด
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (x ̅=4.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ “มากที่สุด” 3 ลำดับได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน (x ̅=4.82) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (x ̅=4.86) และด้านอาจารย์ผู้สอน (x ̅=4.89) ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were: 1) to develop Child-centered learning activities by Jigsaw approach together with K-W-L technique on topic of ASEAN for grade 1 graduate diploma in teaching profession students. 2) to study learning achievement on the topic of ASEAN with an average score that passed the criterion 85% and 85 % of all students passed the criterion. The research target was 30 grade 1 graduate diploma in teaching profession students in academic year 2016 at North Eastern University.
The research Methodology was VTAPER Model together with One Shot Case Study. This research instruments consisted of 4 lesson plans 12 hours, K-W-L Work sheets, achievement test (30 objective and 2 subjective tests) and 20 satisfactory questionnaires.
The research findings:
1. The 4 ASEAN Topic Learning Plans were good quality 100 % (x ̅=4.98).
2. Students achievement average was 90.00% of total scores and 96.67% of total numbers of students reached the prescribed criterion.
3. The students’ satisfaction towards instruction by Jigsaw approach together with K-W-L technique showed that an average was highly satisfied (x ̅=4.86) to consider the item, it was found the students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (x ̅=4.82), learning activities (x ̅=4.86) and lecturers (x ̅=4.89) respectively.
The purposes of this study were: 1) to develop Child-centered learning activities by Jigsaw approach together with K-W-L technique on topic of ASEAN for grade 1 graduate diploma in teaching profession students. 2) to study learning achievement on the topic of ASEAN with an average score that passed the criterion 85% and 85 % of all students passed the criterion. The research target was 30 grade 1 graduate diploma in teaching profession students in academic year 2016 at North Eastern University. The research Methodology was VTAPER Model together with One Shot Case Study. This research instruments consisted of 4 lesson plans 12 hours, K-W-L Work sheets, achievement test (30 objective and 2 subjective tests) and 20 satisfactory questionnaires. The research findings: 1. The 4 ASEAN Topic Learning Plans were good quality 100 % (x ̅=4.98). 2. Students achievement average was 90.00% of total scores and 96.67% of total numbers of students reached the prescribed criterion. 3. The students’ satisfaction towards instruction by Jigsaw approach together with K-W-L technique showed that an average was highly satisfied (x ̅=4.86) to consider the item, it was found the students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (x ̅=4.82), learning activities (x ̅=4.86) and lecturers (x ̅=4.89) respectively.
Keyword Jigsaw approach, K-W-L technique