วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994208-10.1.6.pdf

   หน้าที่ 36

มังครัช ทองภูธรณ์

CAS897

ชื่อผู้วิจัย   มังครัช ทองภูธรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ณิช วงศ์ส่องจ้า2 ดร.ณรงศ์ กุลนิเทศ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนบุคคลและระดับทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือของทนายความต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีฉ้อโกงด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ในคดีฉ้อโกงด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน และศึกษาระดับทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีฉ้อโกง ด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่าง คือ ทนายความในเขตพื้นที่ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent Samples t-test และ One Way Analysis ซึ่งทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 21 - 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทนายความ เป็นอาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน 17,424 บาท และมีอายุของใบอนุญาตให้ว่าความเฉลี่ย 5 ปี โดยมีความคิดเห็นต่อการใช้พยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ รูปแบบการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ด้านพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ และระดับทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ด้านพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาฉ้อโกงทรัพย์อยู่ในระดับมาก และระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความน่าเชื่อถือของทนายความต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาฉ้อโกงทรัพย์ด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวนแตกต่างกัน สภาพปัญหาของรายงานการตรวจพิสูจน์คดีอาญาฉ้อโกงทรัพย์ของพนักงานสอบสวนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าขั้นตอนก่อนนำมาเขียนรายงานมีการเก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่ จึงควรรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทนายความตระหนักในการใช้พยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาฉ้อโกงทรัพย์ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ด้านพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาฉ้อโกงทรัพย์
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study personal factors affecting credibility with the forensic examination report in the documentary fraud case of the inquiry officer. and study the level of credibility attitudes toward the forensic examination report in fraud cases, the documentary evidence of the inquiry officer, the sample group consisted of 400 lawyers in Khon Kaen, Udonthani, Nong Bua Lamphu and 5 in-depth interviews. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, dependent samples t-test, and One Way Analysis, which tested statistically significant differences at the level of 0.05 and analyzed by using statistical software. The results: The most were 21-30 years men, finished Bachelor degree education, Buddhist marriage status, a lawyer Is the main occupation, the average monthly income of 17,424 baht and the validity of the license is 5 years, with opinions on the use of forensic documents. Report format Forensic examination of documents and reliability of the forensic documentary verification report in criminal cases, property fraud at a high level, and the highest level of education, religion and the average income per month are the trustworthiness of lawyers to the forensic examination report in criminal cases, property fraud, documentary witnesses of different investigating officers. The problems of the investigation report of the criminal investigation of the property of the investigating officer was unable to verify that the procedure before the report was written. The evidence was collected from the crime scene according to the law or not. Encourage lawyers to recognize the use of forensic documents in criminal cases, property fraud and pay attention to the credibility of the forensic examination report in criminal cases and property fraud.
The purposes of this research were to study personal factors affecting credibility with the forensic examination report in the documentary fraud case of the inquiry officer. and study the level of credibility attitudes toward the forensic examination report in fraud cases, the documentary evidence of the inquiry officer, the sample group consisted of 400 lawyers in Khon Kaen, Udonthani, Nong Bua Lamphu and 5 in-depth interviews. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, dependent samples t-test, and One Way Analysis, which tested statistically significant differences at the level of 0.05 and analyzed by using statistical software. The results: The most were 21-30 years men, finished Bachelor degree education, Buddhist marriage status, a lawyer Is the main occupation, the average monthly income of 17,424 baht and the validity of the license is 5 years, with opinions on the use of forensic documents. Report format Forensic examination of documents and reliability of the forensic documentary verification report in criminal cases, property fraud at a high level, and the highest level of education, religion and the average income per month are the trustworthiness of lawyers to the forensic examination report in criminal cases, property fraud, documentary witnesses of different investigating officers. The problems of the investigation report of the criminal investigation of the property of the investigating officer was unable to verify that the procedure before the report was written. The evidence was collected from the crime scene according to the law or not. Encourage lawyers to recognize the use of forensic documents in criminal cases, property fraud and pay attention to the credibility of the forensic examination report in criminal cases and property fraud.
Keyword Evidence, fraud lawsuit