วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994649-10.1.20.pdf

  

รณชัย คนบุญ

CAS911

ชื่อผู้วิจัย   รณชัย คนบุญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กัลยา ปังประเสริฐ2 วันวิสาข์ ศิริวาท3 จุฑามาศ นาไชยภูมิ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 โดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยของทฤษฎีระบบ (System Theory) และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยตามแนวคิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Bloom (1982) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.86 และค่าความเที่ยง Crobarch’s coefficient 0.79 และการสนทนากลุ่ม (focus group) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและ Content analysis สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการสอนว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านพุทธิพิสัย ปัจจัยด้านจิตพิสัย และปัจจัยด้านทักษะพิสัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 4.03, 4.02 และ 3.94 (SD = .62, .69, .65 และ .63) ตามลำดับ
2. แนวทางการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
2 ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ 1) การออกแบบรายวิชา 2) กระบวนการเตรียมความพร้อม และ3) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The aim of this descriptive research was to study the learning process and to find the guidelines for developing the learning achievement for nursing students in maternal and newborn nursing and midwifery 2. The conceptual frameworks were applied using the System Theory and the Reconsidering Bloom's Taxonomy Theory (Bloom, 1982) to develop the data collection instruments. The sample composed of 84 fourth years nursing students from College of Asia Scholars. Data collection was carried out by questionnaires and focus group discussion (CVI = 0.86 and Crobarch’s coefficient = 0.79). Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis for qualitative research.
Results of the study:
1. The opinions of nursing student approach were at a high agreement level of learning achievement of nursing students in maternal and newborn nursing and midwifery 2 in every ranking from the highest to the lowest respectively as follow teaching quality domain, Cognitive domain, Affective domain and Psychomotor domain (Mean = 4.09, 4.03, 4.02 and 3.94) (SD = .62, .69, .65 and .63) in orderly.
2. The guidelines for developing of learning achievement were 1) course design, 2) preparation process and 3) creation a positive attitude towards learning.
The aim of this descriptive research was to study the learning process and to find the guidelines for developing the learning achievement for nursing students in maternal and newborn nursing and midwifery 2. The conceptual frameworks were applied using the System Theory and the Reconsidering Bloom's Taxonomy Theory (Bloom, 1982) to develop the data collection instruments. The sample composed of 84 fourth years nursing students from College of Asia Scholars. Data collection was carried out by questionnaires and focus group discussion (CVI = 0.86 and Crobarch’s coefficient = 0.79). Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis for qualitative research. Results of the study: 1. The opinions of nursing student approach were at a high agreement level of learning achievement of nursing students in maternal and newborn nursing and midwifery 2 in every ranking from the highest to the lowest respectively as follow teaching quality domain, Cognitive domain, Affective domain and Psychomotor domain (Mean = 4.09, 4.03, 4.02 and 3.94) (SD = .62, .69, .65 and .63) in orderly. 2. The guidelines for developing of learning achievement were 1) course design, 2) preparation process and 3) creation a positive attitude towards learning.
Keyword guideline, development, learning achievement, maternal and newborn nursing and midwifery 2