วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1593073395-5-6.jr07(2.2563).pdf

   หน้าที่ 30

กันตา สกุลทอง

CAS932

ชื่อผู้วิจัย   กันตา สกุลทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 2 ชาติชาย ม่วงปฐม 3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีคำศัพท์แบบลินซ์และเทคนิคการพูดรอบวง ต่อความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย dการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ศึกษาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีคำศัพท์แบบลินซ์และเทคนิคการพูดรอบวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
และแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)
นักเรียนมีคะแนนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 34.05 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 73.60
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2) นักเรียนมีความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 3)
นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีคำศัพท์แบบลินซ์และเทคนิคการพูดรอบวง อยู่ในระดับ ดี
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study and compare the English vocabulary knowledge
before and after, to study memory retention of English vocabulary after two weeks of experiment, and to
study attitudes on learning management toward teaching English vocabulary using LINCS Vocabulary
Strategy and Round Robin Technique. The sample consisted of 32 Prathomsuksa 3 students studying in
the second semester of the academic year 2018 at a school in Mueang Nong Khai, Nong Khai. Research
instruments included lesson plans, an English vocabulary knowledge test, and an attitude questionnaire.
The mean, percentage, standard deviation, the t-test for One Sample, and the t-test for Dependent
Samples were used in data analysis. The findings of this research were as follows: 1) The students had
the pretest and posttest mean scores of English vocabulary knowledge at 34.05 percent and 73.60
percent. The students’ English vocabulary knowledge after the experiment was higher than that of the
pretest and the students’ posttest mean score was not less than 70 percent. 2) The students had memory retention of English vocabulary after two weeks of experiment. 3) The students’ attitudes on learning
management toward teaching English vocabulary using LINCS Vocabulary Strategy and Round Robin
Technique was at a good level.
The purposes of this research were to study and compare the English vocabulary knowledge before and after, to study memory retention of English vocabulary after two weeks of experiment, and to study attitudes on learning management toward teaching English vocabulary using LINCS Vocabulary Strategy and Round Robin Technique. The sample consisted of 32 Prathomsuksa 3 students studying in the second semester of the academic year 2018 at a school in Mueang Nong Khai, Nong Khai. Research instruments included lesson plans, an English vocabulary knowledge test, and an attitude questionnaire. The mean, percentage, standard deviation, the t-test for One Sample, and the t-test for Dependent Samples were used in data analysis. The findings of this research were as follows: 1) The students had the pretest and posttest mean scores of English vocabulary knowledge at 34.05 percent and 73.60 percent. The students’ English vocabulary knowledge after the experiment was higher than that of the pretest and the students’ posttest mean score was not less than 70 percent. 2) The students had memory retention of English vocabulary after two weeks of experiment. 3) The students’ attitudes on learning management toward teaching English vocabulary using LINCS Vocabulary Strategy and Round Robin Technique was at a good level.
Keyword Keywords : LINCS Vocabulary Strategy, Round Robin Technique, English Vocabulary Knowledge, Memory Retention of English Vocabulary, Attitudes on Learning Management