วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595495922-13-20.jr21T.pdf

  

วิทวัส ผาบสิมมา

CAS940

ชื่อผู้วิจัย   วิทวัส ผาบสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเอกสารเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบังคับใช้กฎหมายที่จะจัดทำบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนควรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้
การที่ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน
ออกกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะว่าด้วยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มต้องมีมาตรฐานในการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้า
ที่ในการจัดทำบริการสาธารณะที่จะออกกฎหมายว่าด้วยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก
จึงสมควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
ข้อเสนอแนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับที่นั่งนิรภัยสำห
รับเด็ก โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบังคับใช้กฎหมายที่จะจัดทำบริการสาธารณะที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดินทาง
ควรนำหลักการแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็
กมาบูรณาการมาปรับใช้เพื่อจะช่วยให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาสำหรับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อ
ย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research aimed at studying the concept of public service safety seats for children : Local
Administrative Organization Case Studies in the preparation of public services, local governing
organizations for child safety seats. The study compares laws related to child safety seat enforcement in local government organizations of foreign countries. To guide the law of local government organizations.
In law enforcement to prepare public services, children must be protected for safety on the going. The
findings showed that the public should be aware of the importance and necessity of having a child's
safety seat. It can reduce the injury and death of the child. Thailand's law is not established to local
government organizations, which are close to the people. The law to provide public services to children's
safety seats, as well as additional equipment, must meet standards to require local government
organizations that govern the government responsible for providing public services to legislate for
children's safety seats. Therefore, in order to protect child rights, it is appropriate for the local government
to have a law on enforcing child safety seats. Suggestions Local government organizations should take action in the preparation of public services of
local government organizations for child safety seats. By studying laws related to the enforcement of child
safety seats in local government organizations of foreign countries. To guide the law of local government
organizations. In law enforcement to prepare public services, children must be protected for safety on the
going. The concept of foreign law should be applied in the legal section of the measures to encourage the
public to use child safety seats to help Thailand solve problems for the injury and death of children from
car accidents effectively in Thailand.
The research aimed at studying the concept of public service safety seats for children : Local Administrative Organization Case Studies in the preparation of public services, local governing organizations for child safety seats. The study compares laws related to child safety seat enforcement in local government organizations of foreign countries. To guide the law of local government organizations. In law enforcement to prepare public services, children must be protected for safety on the going. The findings showed that the public should be aware of the importance and necessity of having a child's safety seat. It can reduce the injury and death of the child. Thailand's law is not established to local government organizations, which are close to the people. The law to provide public services to children's safety seats, as well as additional equipment, must meet standards to require local government organizations that govern the government responsible for providing public services to legislate for children's safety seats. Therefore, in order to protect child rights, it is appropriate for the local government to have a law on enforcing child safety seats. Suggestions Local government organizations should take action in the preparation of public services of local government organizations for child safety seats. By studying laws related to the enforcement of child safety seats in local government organizations of foreign countries. To guide the law of local government organizations. In law enforcement to prepare public services, children must be protected for safety on the going. The concept of foreign law should be applied in the legal section of the measures to encourage the public to use child safety seats to help Thailand solve problems for the injury and death of children from car accidents effectively in Thailand.
Keyword Keywords: principles of public service preparation, Child safety seats, Child, Local government organization, Public participation


วารสารอื่นๆ

วิทวัส ผาบสิมมา

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS940
การจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
96
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS980
มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
87
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1483
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
181
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1230
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
115
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1348
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12