วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595240574-21-12.jr13(2.2563)T.pdf

   หน้าที่ 154

เพียงแข ภูผายาง

CAS948

ชื่อผู้วิจัย   เพียงแข ภูผายาง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชวนพิศ รักษาพวก 2 นราศักดิ์ ภูผายาง 3 , บรรจบ บุญจันทร์ 4 สัญชัย รำเพยพัด 5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์
ปัจจัยเงื่อนไขในชุมชนต่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ 2)
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน 2 ระยะ
ผลการศึกษา พบว่า
1. ในเขตพื้นที่การวิจัยมีประชากรทั้งสิ้น 5,862 คน จำนวนผู้สูงอายุ 834 คน จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 158 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ 8 คน ปัจจัยเงื่อนไขต่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลัง
คือผู้สูงอายุบางส่วนยังมีความรู้ และความเข้าใจด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องได้รับการแนะนำให้ถูกต้อง
ยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี และรวมถึงความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในสังคมพหุวัย
2. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
และการรับส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์
มีความเข้าใจตนเองตามช่วงวัยและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to 1) to study the situation Factors of community conditions on the
development of the elderly's physical strength 2) To encourage the elderly to have the opportunity to
learn and develop quality of life continuously throughout their lives. This research was a participatory
action research. It consists of 2 stages of operation.
The findings of the study revealed that :
1. In the research area, there were a total of 5,862 people, 834 elderly people, number of
elderly with chronic illness 158 people, the number of elderly 8 people who cannot help themselves.
The conditions for the development of vitality meaning that some elderly people still have knowledge
and incorrect health understanding ,which must be recommended to be correct still lacking technology
skills ,including understanding of oneself and others in the multi-age society.

2. The elderly had more knowledge and understanding in self-care and skill in using
technology for communication via the application programs on phone. They appreciated in self-
understanding according to age and could adjust to live happily with their family and community
This research aimed to 1) to study the situation Factors of community conditions on the development of the elderly's physical strength 2) To encourage the elderly to have the opportunity to learn and develop quality of life continuously throughout their lives. This research was a participatory action research. It consists of 2 stages of operation. The findings of the study revealed that : 1. In the research area, there were a total of 5,862 people, 834 elderly people, number of elderly with chronic illness 158 people, the number of elderly 8 people who cannot help themselves. The conditions for the development of vitality meaning that some elderly people still have knowledge and incorrect health understanding ,which must be recommended to be correct still lacking technology skills ,including understanding of oneself and others in the multi-age society. 2. The elderly had more knowledge and understanding in self-care and skill in using technology for communication via the application programs on phone. They appreciated in self- understanding according to age and could adjust to live happily with their family and community
Keyword Keywords : Active Ageing, Ageing society, Action Research