วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488012155-15.pdf

   หน้าที่ 127

ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ

CAS325

ชื่อผู้วิจัย   ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword