วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515740776-HE005.pdf

   หน้าที่ 127

ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง

CAS570

ชื่อผู้วิจัย   ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
; อ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล; รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วิตามินซียับยั้งการหายของแผลจากเซลล์ไฟโบรบลาสจากเหงือกในห้องปฏิบัติการ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword