วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578035322-16.ED060(125-132).pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS856

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนในรายวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล ประชากรได้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 97 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) ชุดข้อสอบก่อนเรียนออนไลน์ จำนวน 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) ชุดข้อสอบหลังเรียนออนไลน์ จำนวน 8 ชุด ชุดละ 3-5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบทดสอบออนไลน์ 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ Rating Scale 5 ระดับ จำนวน 13 ข้อ ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 97 คน เป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 เพศหญิง 92 คน คิดเป็นร้อยละ 94.85 มีผลการเรียนรู้ในรายวิชา 602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล ดังนี้ 1) ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีจำนวนผู้ตอบถูกมากขึ้น 2) คะแนนเฉลี่ยสอบปลายภาค มากกว่าสอบกลางภาค และ3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระดับมากที่สุด ( ̅=4.52, S.D. = 0.36)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research were to study the effectiveness of the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes and to study the satisfaction of nursing students on the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes in the course of Ethics and Professional Laws for nursing students. Population were the 2nd year of nursing students, Academic year 2018, 97 students were registered in 602 203 Ethics and Professional Laws for nursing student. The research instruments were 1) 8 sets of pre-test online, 5 items per set, 40 items in total and multiple choice 2) 8 sets of post-test online, 3-5 items in total, totaling 30 Items and multiple choice, 3) 2 online tests as Midterm and Final Examination, 60 items per set and multiple choice and 4) the satisfaction form of the online rating scale 5 levels, 13 items. The IOC of content validity was 0.67-1.00 and the reliability was 0.91. Statistics using descriptive statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research found that The population is 97 nursing students in the academic year 2018, consisting of 97 people, 5 males, represented 5.15%, 92 females represented 94.85%, had learning outcomes in course of 602 203 Ethics and Profession Laws as follows: 1) Test scores Pre-test and Post-test had amount of student had higher answer. 2) The final examination average score higher than midterm examinations, and 3)The Nursing student was satisfied with the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes in the highest level ( ̅ = 4.52, S.D. = 0.36)
The purpose of this research were to study the effectiveness of the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes and to study the satisfaction of nursing students on the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes in the course of Ethics and Professional Laws for nursing students. Population were the 2nd year of nursing students, Academic year 2018, 97 students were registered in 602 203 Ethics and Professional Laws for nursing student. The research instruments were 1) 8 sets of pre-test online, 5 items per set, 40 items in total and multiple choice 2) 8 sets of post-test online, 3-5 items in total, totaling 30 Items and multiple choice, 3) 2 online tests as Midterm and Final Examination, 60 items per set and multiple choice and 4) the satisfaction form of the online rating scale 5 levels, 13 items. The IOC of content validity was 0.67-1.00 and the reliability was 0.91. Statistics using descriptive statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation. The research found that The population is 97 nursing students in the academic year 2018, consisting of 97 people, 5 males, represented 5.15%, 92 females represented 94.85%, had learning outcomes in course of 602 203 Ethics and Profession Laws as follows: 1) Test scores Pre-test and Post-test had amount of student had higher answer. 2) The final examination average score higher than midterm examinations, and 3)The Nursing student was satisfied with the Blended Instructional Model to enhance Learning Outcomes in the highest level ( ̅ = 4.52, S.D. = 0.36)
Keyword Effectiveness, Blended Instructional Model, Outcome Learning


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113