วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523086240-PDFsplited(2).pdf

   หน้าที่ 6

รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ

CAS587

ชื่อผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล2, พงศกร ทวันเวช3 โศภิษฐ์ นามขำ4, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร5 กัลยา ปังประเสริฐ6, อภิญญา บ้านกลาง7 เบ็ญจมาภรณ์ เวชการ8
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้น มีการดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
วิธีการ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยคณะกรรมการได้จับคู่ร่วมกันทวนสอบรายวิชา คู่ละ 5 รายวิชา รวม 20 รายวิชา ภายหลังการทวนสอบรายวิชาที่ได้แบ่งไว้ คณะกรรมการทุกคนได้ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล
ผลการดำเนินงาน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 59 รายวิชา ได้ทำการทวนสอบรายวิชา 20 รายวิชา (ร้อยละ 33.90) ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ได้ครอบคลุม มีเพียงบางรายวิชาที่ไม่ครอบคลุมและบางรายวิชา พยายามจัดกิจกรรมให้หลากหลาย แต่เนื่องด้วยเวลาอันจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเนื้อหาที่กำหนดไว้
การประเมินผลการเรียนรู้ บางวิชารายละเอียดข้อสอบไม่มี มีแต่การวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ส่วนใหญ่ ใช้ข้อสอบปรนัยและการปฏิบัติ
ดังนั้นควรกระจาย Curriculum Mapping ให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกรายวิชาเพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุม สำหรับข้อสอบปรนัย ภายหลังวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อที่จะมีการวิพากษ์ข้อสอบ และนำข้อสอบที่ดีมาใช้ โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบ เพื่อใช้ทดสอบนักศึกษาต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This qualitative research was verification of course achievement as teaching and learning in Nursing Science program, Faculty of Nursing, College of Asian Scholars. To ensure that Expected learning outcomes The operation was successful. According to the standard framework of National Higher Education Commission. The objective verification was to ensure that the expected learning outcomes were successful operation, according to the Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd)
Method: The Committee has determined the distribution of responsibilities, standards, learning outcomes from the Curriculum Mapping, by matching the committee jointly completed by 5 subjects each pair, total 20 subjects and also all committee members discussed and summarized after the verification of course achievement.
The results were as follows: 59 Subjects in the Bachelor of Nursing Science Program were 20 subjects verified of course achievement accounted for 33.90%. The most of the subjects in the Nursing Science Program had coverage in outcome learning evaluation. Even though, the Faculty was trying to provide many activities in diversity instruction in the program, but not covered every subject because time limitation.
Some subjects no examination details for evaluation of learning outcome, but there is especially an analysis of the examination, which most assessments of learning by objective test and subjective test.
Therefore, the Curriculum Mapping should be distributed to all relevant instructors so that the curriculum can be covered. For objective test that after analyzing the test, In order to review the test and take a good test by the inventory to test the next generation of student.
This qualitative research was verification of course achievement as teaching and learning in Nursing Science program, Faculty of Nursing, College of Asian Scholars. To ensure that Expected learning outcomes The operation was successful. According to the standard framework of National Higher Education Commission. The objective verification was to ensure that the expected learning outcomes were successful operation, according to the Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd) Method: The Committee has determined the distribution of responsibilities, standards, learning outcomes from the Curriculum Mapping, by matching the committee jointly completed by 5 subjects each pair, total 20 subjects and also all committee members discussed and summarized after the verification of course achievement. The results were as follows: 59 Subjects in the Bachelor of Nursing Science Program were 20 subjects verified of course achievement accounted for 33.90%. The most of the subjects in the Nursing Science Program had coverage in outcome learning evaluation. Even though, the Faculty was trying to provide many activities in diversity instruction in the program, but not covered every subject because time limitation. Some subjects no examination details for evaluation of learning outcome, but there is especially an analysis of the examination, which most assessments of learning by objective test and subjective test. Therefore, the Curriculum Mapping should be distributed to all relevant instructors so that the curriculum can be covered. For objective test that after analyzing the test, In order to review the test and take a good test by the inventory to test the next generation of student.
Keyword The verification of course achievement, Faculty of Nursing, College of Asian Scholars