วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624784190-3-(21-27).pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS1092

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายพยาธิสรรีวิทยา และวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว ซึ่งเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างเป็นทางติดต่อกันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา โรคนี้เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ตั้งแต่ 20% ถึง 30% ของโรคหัวใจแต่กำเนิดทั้งหมด และอาจพบความผิดปกติชนิดอื่นร่วมด้วย เช่นผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว เส้นเลือดหัวใจเกิน และลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ตีบเป็นต้น ดังนั้นการพยาบาลเด็กที่มีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วอย่างองค์รวม ตามกระบวนการพยาบาล ซึ่งพยาบาลต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และป้องกันความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตตามพัฒนาการที่เหมาะสม และครอบครัวสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This article aims to describe the pathophysiology and nursing care plan for patient of Acyanotic Congenital heart Disease: Case Study of Ventricular Septal Defect (VSD), which is a congenital heart disease with an incomplete ventricular septal defect. This is a cause to defect in the ventricular septum as the connection between the left and right ventricles. It is the most common congenital heart disease, ranging from 20% to 30% of all congenital heart disease, and also finding other types of associated lesions as well such as Aterial Septal Defect, Patent Ductus Ateriosus (PDA), and Pulmonary Stenosis (PS). Therefore, holistic nursing care for children with VSD, according to the nursing process which nurses must keep priority to solving problem and prevent the severity risk of disease to progression. Encourage children to have a quality of life according to appropriate development. And the family can take care of them effectively.
This article aims to describe the pathophysiology and nursing care plan for patient of Acyanotic Congenital heart Disease: Case Study of Ventricular Septal Defect (VSD), which is a congenital heart disease with an incomplete ventricular septal defect. This is a cause to defect in the ventricular septum as the connection between the left and right ventricles. It is the most common congenital heart disease, ranging from 20% to 30% of all congenital heart disease, and also finding other types of associated lesions as well such as Aterial Septal Defect, Patent Ductus Ateriosus (PDA), and Pulmonary Stenosis (PS). Therefore, holistic nursing care for children with VSD, according to the nursing process which nurses must keep priority to solving problem and prevent the severity risk of disease to progression. Encourage children to have a quality of life according to appropriate development. And the family can take care of them effectively.
Keyword Nursing Care, Acyanotic Heart Disease, Ventricular Septal Defect


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113