วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542861867-9ED042T.pdf

   หน้าที่ 100       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์

CAS680

ชื่อผู้วิจัย   นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์2 ดร.ปิยะพล ทรงอาจ3 ดร.กุหลาบ ปุริสาร4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ จังหวัดขอนแก่น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จำนวน 5 แผนและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 75 ข้อ ที่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( =4.13) (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 และ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากคะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มีค่า E1/E2 ที่ระดับ 81.33/90.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD โดยรวม ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8122 แสดงว่า นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8122 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.22
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบที (t-test) พบว่า สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
( =4.56)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to (1) development a cooperative learning management plan STAD the effect on learning achievement. Ayutthaya Old Town History of Prathomsuksa 5 students Intensive Anuban Tungjai School Khon Kaen Province Effective 80/80 criteria (2) find the effectiveness index of STAD cooperative learning plan the effect on learning achievement, “Ayutthaya Old Town History” (3) to compare learning achievement before and after learning STAD cooperative learning, “Ayutthaya Old Town History” (4) to evaluate the satisfaction of Prathomsuksa 5 students A study on STAD cooperative learning activities “Ayutthaya Old Town History”, Target group of 24 students in the second semester of academic year 2017 The tools used in the study were (1) STAD cooperative learning management plan were 5 The pre-test and post-test scores at a high level were 4.13 (2) achievement test 30 items The reliability was .92 And (3) students satisfaction questionnaires with a confidence 20 items value were 0.97. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The research findings were as follows: 1) The Effectiveness of STAD cooperative learning management plan affecting learning achievement, “Ayutthaya Old Town History” of students Prathomsuksa 5, the efficiency of the process (E1) and the efficiency of the result (E2) from the total score of the quiz. The E1 / E2 test were 81.33 / 90.33. This is in accordance with the criteria. 2) Effectiveness Index of STAD cooperative learning plan affecting learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the target students Learning by using STAD cooperative learning plan Overall, the efficiency index (E.I.) was 0.8122, indicating that the student's knowledge increased 0.8122, or 81.22 percent. 3) Compare learning achievement before and after learning activities STAD the effect on learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the mean and standard deviation of students achievement There are higher grades after class. From the t-test there were significant differences at the .01 level. 4) Students Satisfaction on cooperative learning activities Using Techniques STAD affecting learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the overall score was 4.56.
The objective of this research was to (1) development a cooperative learning management plan STAD the effect on learning achievement. Ayutthaya Old Town History of Prathomsuksa 5 students Intensive Anuban Tungjai School Khon Kaen Province Effective 80/80 criteria (2) find the effectiveness index of STAD cooperative learning plan the effect on learning achievement, “Ayutthaya Old Town History” (3) to compare learning achievement before and after learning STAD cooperative learning, “Ayutthaya Old Town History” (4) to evaluate the satisfaction of Prathomsuksa 5 students A study on STAD cooperative learning activities “Ayutthaya Old Town History”, Target group of 24 students in the second semester of academic year 2017 The tools used in the study were (1) STAD cooperative learning management plan were 5 The pre-test and post-test scores at a high level were 4.13 (2) achievement test 30 items The reliability was .92 And (3) students satisfaction questionnaires with a confidence 20 items value were 0.97. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. The research findings were as follows: 1) The Effectiveness of STAD cooperative learning management plan affecting learning achievement, “Ayutthaya Old Town History” of students Prathomsuksa 5, the efficiency of the process (E1) and the efficiency of the result (E2) from the total score of the quiz. The E1 / E2 test were 81.33 / 90.33. This is in accordance with the criteria. 2) Effectiveness Index of STAD cooperative learning plan affecting learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the target students Learning by using STAD cooperative learning plan Overall, the efficiency index (E.I.) was 0.8122, indicating that the student's knowledge increased 0.8122, or 81.22 percent. 3) Compare learning achievement before and after learning activities STAD the effect on learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the mean and standard deviation of students achievement There are higher grades after class. From the t-test there were significant differences at the .01 level. 4) Students Satisfaction on cooperative learning activities Using Techniques STAD affecting learning achievement “Ayutthaya Old Town History”, the overall score was 4.56.
Keyword Cooperative Learning by Techniques STAD