วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577264468-14.(89-93).pdf

   หน้าที่ 89       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

Sirikul Praesrisakul

CAS833

ชื่อผู้วิจัย   Sirikul Praesrisakul
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Sonjai Chaibunruang2 Kularb Purisarn3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Problems in the Use of English of Tourist Police in Khon Kaen Province
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study the English language problems of tourist police in Khon Kaen Province, and to find guidelines to the solutions of such problems. It was the quantitative and qualitative research. The target group was all 198 tourist police under the Sub-Division 3 of Tourist Police Division in Khon Kaen. The research instruments consisted of a questionnaire and a semi-structured interview. Fifty-eight percent of the tourist police returned the questionnaire. Six of their representatives selected by them and three experts in English for tourism were interviewed by the researchers. The research results revealed that the tourist police had problems in giving information on transportation (99.13%), giving directions (98.20%), answering the telephone (96.50%): applying the listening and speaking skills (95.60%), greetings, saying goodbye, and offering help (86.08%). For solutions to the problems, the representatives of tourist police and the experts suggested that there should be an effective text on English for tourist police (based on the problems they have had), and there should be more English training programs for them.
The purposes of this research were to study the English language problems of tourist police in Khon Kaen Province, and to find guidelines to the solutions of such problems. It was the quantitative and qualitative research. The target group was all 198 tourist police under the Sub-Division 3 of Tourist Police Division in Khon Kaen. The research instruments consisted of a questionnaire and a semi-structured interview. Fifty-eight percent of the tourist police returned the questionnaire. Six of their representatives selected by them and three experts in English for tourism were interviewed by the researchers. The research results revealed that the tourist police had problems in giving information on transportation (99.13%), giving directions (98.20%), answering the telephone (96.50%): applying the listening and speaking skills (95.60%), greetings, saying goodbye, and offering help (86.08%). For solutions to the problems, the representatives of tourist police and the experts suggested that there should be an effective text on English for tourist police (based on the problems they have had), and there should be more English training programs for them.
Keyword Tourist police, problems in the use of English