วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994117-10.1.2.pdf

   หน้าที่ 8

วิภาวดี พรโคกสูง

CAS893

ชื่อผู้วิจัย   วิภาวดี พรโคกสูง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test, F - test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี โดยอาชีพเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านสะดวกซื้อโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(x ̅= 4.35) ด้านทำเลที่ตั้ง (x ̅ = 4.33) ด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅ = 4.31) ด้านราคา (x ̅ = 4.30) ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้า และด้านบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x ̅ = 4.28) ตามลำดับ 3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านสะดวกซื้อโดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริการ (r=.458) ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้า และด้านราคา เท่ากัน (r=.443) ด้านการส่งเสริมการตลาด (r=.429) ด้านผลิตภัณฑ์ (r=.426) และด้านทำเลที่ตั้ง (r=.369) ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study the personal characteristics that influence the opinions of their loyalty to Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area, and to study the relationship between the mix of retail and loyalty to Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area. The research method was survey research. The sample was used Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area by purposive sampling. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t - test, F - test, pair wise comparison by Fisher’s Least Significant Difference (LSD), Correlation Coefficient by Pearson. The data were analyzed by using SPSS. Results of hypothesis found that; 1) Most of the respondents were female aged between 21-30 years whose occupation were farmers and students with a bachelor's degree as well as having a monthly income less than or equal to 10,000 baht.
2) Most respondents had a high level of opinion on loyalty to the convenience store brand as a whole with a high level in all aspects which were marketing promotion (x ̅ = 4.35), location (x ̅ = 4.33), product
(x ̅ = 4.31) and price (x ̅ = 4.30) respectively. The physical aspect of stores and services have the same average of (x ̅ = 4.28). 3) The test of the relationship between the retail mix and the loyalty to the convenience store brand as a whole shows that there was a moderate relationship in the same direction of all aspects, namely services (r = .458), physical aspects of the store and prices have the same scores
(r = .443), marketing promotions (r = .429), products (r = .426) and location (r = .369) respectively.
The purposes of this research were to study the personal characteristics that influence the opinions of their loyalty to Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area, and to study the relationship between the mix of retail and loyalty to Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area. The research method was survey research. The sample was used Convenience Store in Nakhon Ratchasima province area by purposive sampling. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t - test, F - test, pair wise comparison by Fisher’s Least Significant Difference (LSD), Correlation Coefficient by Pearson. The data were analyzed by using SPSS. Results of hypothesis found that; 1) Most of the respondents were female aged between 21-30 years whose occupation were farmers and students with a bachelor's degree as well as having a monthly income less than or equal to 10,000 baht. 2) Most respondents had a high level of opinion on loyalty to the convenience store brand as a whole with a high level in all aspects which were marketing promotion (x ̅ = 4.35), location (x ̅ = 4.33), product (x ̅ = 4.31) and price (x ̅ = 4.30) respectively. The physical aspect of stores and services have the same average of (x ̅ = 4.28). 3) The test of the relationship between the retail mix and the loyalty to the convenience store brand as a whole shows that there was a moderate relationship in the same direction of all aspects, namely services (r = .458), physical aspects of the store and prices have the same scores (r = .443), marketing promotions (r = .429), products (r = .426) and location (r = .369) respectively.
Keyword Retal Mix, Brand Loyalty, Relationship