วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606894103-1-(1-7).pdf

   หน้าที่ 1

กุหลาบ ปุริสาร

CAS968

ชื่อผู้วิจัย   กุหลาบ ปุริสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นิกัญชลา ล้นเหลือ2 วิเชียร ชิวพิมาย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วิธีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรม SIAO Model และ NONGKHAM Platform และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้น 6 จุดเน้น ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม ระยะที่ 3 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 132 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน ปีการศึกษา 2561
ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบ SIAO Model Plus NONGKHAM Platform ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) S : Sufficiency Economy Philosophy คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) I : Involvement คือ การมีส่วนร่วม 3) A : Achievement คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) O : Organization คือ การจัดองค์กร 5) N : Need คือ ความต้องการจำเป็น 6) O : Objectives คือ วัตถุประสงค์ 7) N : Networks คือ เครือข่าย 8) G : Good Practice คือ วิธีปฏิบัติที่ดี 9) K : Knowledge คือ ความรู้ 10) H : Happiness คือ ความสุข 11) A : Attitude/Assessment คือ ทัศนคติ/การประเมินผล และ 12) M : Management คือ การบริหารจัดการ 2. ผลการใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น 6 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this mixed research were to study the composition and to study the results of using the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform. Nongkhampittayakom school, the Secondary Educational Service Area Office 25. The research were divided into 3 phases as follows: Phase 1 : study the current conditions and problems of educational administration for improving the quality of students of the school, study the components of the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform and determine the quality of student development based on 6 focus areas; Phase 2 : create and develop innovative formats; Phase 3 : experimentation and study the results of using innovative models, target group used in the experiment included; 1 school director, 13 teachers and educational personnel and 132 students, a total of 146 people academic years 2018.
The study found that : 1. The SIAO Model Plus NONGKHAM Platform model consisted of 12 components as follows 1) S : Sufficiency Economy Philosophy, 2) I : Involvement, 3) A : Achievement,
4) O : Organization, 5) N : Need, 6) O : Objectives, 7) N : Networks, 8) G : Good Practice, 9) K : Knowledge, 10) H : Happiness, 11) A : Attitude/Assessment, and 12) M : Management; 2. The results of using SIAO Model Plus NONGKHAM Platform innovation were able to develop students in accordance with
the 6 focus points of the Secondary Educational Service Area Office 25. The teachers, educational personnel, and students were satisfied with the model at the highest level.
The purposes of this mixed research were to study the composition and to study the results of using the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform. Nongkhampittayakom school, the Secondary Educational Service Area Office 25. The research were divided into 3 phases as follows: Phase 1 : study the current conditions and problems of educational administration for improving the quality of students of the school, study the components of the innovation SIAO Model Plus NONGKHAM Platform and determine the quality of student development based on 6 focus areas; Phase 2 : create and develop innovative formats; Phase 3 : experimentation and study the results of using innovative models, target group used in the experiment included; 1 school director, 13 teachers and educational personnel and 132 students, a total of 146 people academic years 2018. The study found that : 1. The SIAO Model Plus NONGKHAM Platform model consisted of 12 components as follows 1) S : Sufficiency Economy Philosophy, 2) I : Involvement, 3) A : Achievement, 4) O : Organization, 5) N : Need, 6) O : Objectives, 7) N : Networks, 8) G : Good Practice, 9) K : Knowledge, 10) H : Happiness, 11) A : Attitude/Assessment, and 12) M : Management; 2. The results of using SIAO Model Plus NONGKHAM Platform innovation were able to develop students in accordance with the 6 focus points of the Secondary Educational Service Area Office 25. The teachers, educational personnel, and students were satisfied with the model at the highest level.
Keyword Development Toward High Performance, SIAO Model , NONGKHAM Platform