วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382594-19-Inter-ED051-T(187-202).pdf

   หน้าที่ 187

Leny Estacio

CAS1030

ชื่อผู้วิจัย   Leny Estacio
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) A Study on Resilience: a Positive Response to Risk and Adversity among High School Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Adolescence is a transitional phase in human development which is characterized by both opportunities for growth and adversity. It is then of interest that when it comes to this period of transition, adolescents vary in their responses to adversity. Some undergo emotional crisis while some display resilience. This study looked into the perceived dimensions of resilience of grade 11 senior high school students as a positive response to risk and adversity. The researcher made use of the descriptive survey to examine the nine dimensions, and it was found out that adolescents see themselves as able to display at a very high degree the following dimensions of resilience when faced with risk and adversity: acceptance, religiosity, optimism, purpose, and perseverance. Also, they were able to display at a high degree self-esteem, humor, independence, and social intelligence when faced with risk and adversity. Differences were also shown when the data obtained were compared according to sex and type of curriculum. Further, from the findings, a proposed mental health and wellness program was designed, which capitalizes or makes use of what adolescents already have: resilience.
Adolescence is a transitional phase in human development which is characterized by both opportunities for growth and adversity. It is then of interest that when it comes to this period of transition, adolescents vary in their responses to adversity. Some undergo emotional crisis while some display resilience. This study looked into the perceived dimensions of resilience of grade 11 senior high school students as a positive response to risk and adversity. The researcher made use of the descriptive survey to examine the nine dimensions, and it was found out that adolescents see themselves as able to display at a very high degree the following dimensions of resilience when faced with risk and adversity: acceptance, religiosity, optimism, purpose, and perseverance. Also, they were able to display at a high degree self-esteem, humor, independence, and social intelligence when faced with risk and adversity. Differences were also shown when the data obtained were compared according to sex and type of curriculum. Further, from the findings, a proposed mental health and wellness program was designed, which capitalizes or makes use of what adolescents already have: resilience.
Keyword resilience, risk, adversity, mental health and wellness, adolescence