วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251495-22(185-193).pdf

   หน้าที่ 186

ธนวัฒน์ สุขเกษม

CAS1065

ชื่อผู้วิจัย   ธนวัฒน์ สุขเกษม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เสาวนี สิริสุขศิลป์2, วัลลภา อารีรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 วิธีการวิจัยประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน สังเคราะห์เป็นสมรรถนะครูผู้ช่วย ระยะที่ 2 สำรวจสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นขององค์ประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 314 คน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNIModified สถิติทดสอบที ระยะที่ 3 จัดทำรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำหนด 4 โมดูล เสนอต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบที่ 1 ด้านผู้เรียนและการเรียนรู้ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ความแตกต่างในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการประยุกต์ใช้เนื้อหา องค์ประกอบที่ 3 ด้านแนวทางการเรียนการสอน ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ การประเมินผล การวางแผนเพื่อการเรียน การสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน องค์ประกอบ ที่ 4 ความรับผิดชอบระดับมืออาชีพ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ การเรียนรู้อย่างมืออาชีพและการปฏิบัติตามจริยธรรม ภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกัน
2. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.05) สภาพที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.60) สมรรถนะครูที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดคือ ด้านผู้เรียนและการเรียนรู้ (PNI =0.33) ด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุดคือ ด้านการเรียนการสอน
(PNI = 0.30)
3. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 โมดูล ได้รับตรวจสอบระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to develop a model for enhancing beginning teacher competencies on Learning Management in the 21st Century under the Secondary Education Service Area Office, District 31. The research consists of 3 phases. In phase 1, a study of beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century was conducted from Related document and literature by interviewing 9 experts who synthesize the competency as beginning teacher. In a phase 2, a survey of current conditions, desirable conditions and essential needs for enhancement of beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century was conducted from 314 respondents, namely, school administrators, teachers, beginning teachers via using a simple random sampling method. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, PNIModified value, and T-Score. In phase 3, making the model for enhancement of beginning teacher competencies on Learning Management in the 21st Century was determined 4 modules to present 9 experts who assess suitability.
The research results revealed that:
1. the beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century. The first composition: the learner and learning consist of indicative behavior, development of learner’s learning, the difference in learning, learning environment respectively. The second composition: the content consists of indicative behavior, content knowledge, knowledge application. The third composition: teaching and learning guidelines consists of indicative behavior, evaluation, learning and teaching plans. and learning and teaching strategy. The fourth composition: professional responsibility consists of the following behaviors: professional learning, ethical practice, leadership and collaboration.
2. The current condition of the enhancement of beginning teacher competencies on learning management in the 21st century overall was a desirable condition from high level ( = 3.05). The beginning teacher competencies’ need the most was the learner and learning (PNI =0.33) and at least was teaching and learning (PNI = 0.30).
3. The enhancement of beginning teacher competencies on learning management in the 21st century was determined 4 modules was checked up on the accuracy, suitable, possibility and usefulness from the highest level ( = 4.56).
The objective of this research was to develop a model for enhancing beginning teacher competencies on Learning Management in the 21st Century under the Secondary Education Service Area Office, District 31. The research consists of 3 phases. In phase 1, a study of beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century was conducted from Related document and literature by interviewing 9 experts who synthesize the competency as beginning teacher. In a phase 2, a survey of current conditions, desirable conditions and essential needs for enhancement of beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century was conducted from 314 respondents, namely, school administrators, teachers, beginning teachers via using a simple random sampling method. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, PNIModified value, and T-Score. In phase 3, making the model for enhancement of beginning teacher competencies on Learning Management in the 21st Century was determined 4 modules to present 9 experts who assess suitability. The research results revealed that: 1. the beginning teacher competencies’ composition on Learning Management in the 21st Century. The first composition: the learner and learning consist of indicative behavior, development of learner’s learning, the difference in learning, learning environment respectively. The second composition: the content consists of indicative behavior, content knowledge, knowledge application. The third composition: teaching and learning guidelines consists of indicative behavior, evaluation, learning and teaching plans. and learning and teaching strategy. The fourth composition: professional responsibility consists of the following behaviors: professional learning, ethical practice, leadership and collaboration. 2. The current condition of the enhancement of beginning teacher competencies on learning management in the 21st century overall was a desirable condition from high level ( = 3.05). The beginning teacher competencies’ need the most was the learner and learning (PNI =0.33) and at least was teaching and learning (PNI = 0.30). 3. The enhancement of beginning teacher competencies on learning management in the 21st century was determined 4 modules was checked up on the accuracy, suitable, possibility and usefulness from the highest level ( = 4.56).
Keyword beginning teacher competencies, learning management in the 21st century , model for enhancement