วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251125-12(97-108).pdf

   หน้าที่ 97       อ่าน 295 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

CAS1057

ชื่อผู้วิจัย   ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1, กฤตพัฒน์ พลคราม2, สมหวัง พันธะลี3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการเรียนรู้ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของครูก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ (4) ประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 108 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบ่งออก เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 พัฒนาชุดการเรียนรู้ ระยะที่ 3 นำชุดการเรียนรู้ไปใช้จริง และระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการเรียนรู้ จำนวน 4 ชุด (2) แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 80 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.67 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.36-0.75 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.38-0.78 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 (3) แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลังเรียนจะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 86.38/88.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2) ดัชนีประสิทธิผลชุดการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ .7678 แสดงว่า ครูมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ .7678 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.78
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของครู พบว่า หลังการเรียนรู้มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test dependent) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X ̅=36.63) และคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ (X ̅=70.73) และผลการพัฒนา เท่ากับ 34.10 แสดงว่า โดยรวม ครูมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) คุณภาพชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา โดยรวมชุดการเรียนรู้มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก (X ̅=4.54)
5) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.63)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were to (1) Create and find an effective learning package for Increasing learning achievement of school under Khon Kaen primary educational service area office 3, (2) Study the effectiveness index of learning package,(3) Comparison of teacher learning academic achievement before learning and after using the learning packages, (4) Assessing the quality of learning package, (5) Study the teachers' satisfaction towards the use of learning packages. The target group was teachers, under Khon Kaen primary educational service area office 3, Semester 2, academic year 2018, amount of 108 persons using cluster sampling (Cluster Random Sampling), research and development (R & D) is divided into four phases. Phase 1: Study basic information about learning package development, Phase 2, develop learning packages, Phase 3: Use of Learning Package and Phase 4 Evaluation of the use of learning packages. Research instruments use in the study, consisting of (1) 4 learning package sets (2) 80 inter-school and post-test tests as 4 multiple-choice tests with difficulty (p) from 0.40-0.77, classification power (r) from 0.27-0.67 and the reliability of the questionnaire was 0.86 and 40 achievement tests with difficulty (p) from 0.36-0.75, classification power (r) from 0.38-0.78 and the confidence was to 0.89, (3) 30 items learning package quality evaluation form, and (4) 30 vocational certificate students that used instructional package with the reliability of 0.94, statistical analysis data included percentage, average, standard deviation and (t-test).
The results of the research showed that
1) Learning package effectiveness was from the test during the whole course (E1) and the effectiveness of the results (E2) after the class will have E1/E2 at the level of 86.38/88.41 was higher than the criteria set 80/80.
2) Learning Package effectiveness index was the overall effectiveness of learning (E.I.) was 0.7678, indicating that teacher knowledge increased to 0.7678 or 76.78 percent.
3) The learning achievement of teachers found that after learning has a higher score, and from the t-test, found that the test scores before studying was ( =36.63) and post-tests cores was ( =70.73) and the development results was 34.10, indicating that overall, teachers with more development differences were statistically significant at the .01 level.
4) Quality of learning packages for Increasing learning achievement of school, the overall average was high level ( =4.54)
5) The satisfaction of teachers towards using learning packages for Increasing learning achievement of school, with the average was highest level ( =4.63)
The purposes of this study were to (1) Create and find an effective learning package for Increasing learning achievement of school under Khon Kaen primary educational service area office 3, (2) Study the effectiveness index of learning package,(3) Comparison of teacher learning academic achievement before learning and after using the learning packages, (4) Assessing the quality of learning package, (5) Study the teachers' satisfaction towards the use of learning packages. The target group was teachers, under Khon Kaen primary educational service area office 3, Semester 2, academic year 2018, amount of 108 persons using cluster sampling (Cluster Random Sampling), research and development (R & D) is divided into four phases. Phase 1: Study basic information about learning package development, Phase 2, develop learning packages, Phase 3: Use of Learning Package and Phase 4 Evaluation of the use of learning packages. Research instruments use in the study, consisting of (1) 4 learning package sets (2) 80 inter-school and post-test tests as 4 multiple-choice tests with difficulty (p) from 0.40-0.77, classification power (r) from 0.27-0.67 and the reliability of the questionnaire was 0.86 and 40 achievement tests with difficulty (p) from 0.36-0.75, classification power (r) from 0.38-0.78 and the confidence was to 0.89, (3) 30 items learning package quality evaluation form, and (4) 30 vocational certificate students that used instructional package with the reliability of 0.94, statistical analysis data included percentage, average, standard deviation and (t-test). The results of the research showed that 1) Learning package effectiveness was from the test during the whole course (E1) and the effectiveness of the results (E2) after the class will have E1/E2 at the level of 86.38/88.41 was higher than the criteria set 80/80. 2) Learning Package effectiveness index was the overall effectiveness of learning (E.I.) was 0.7678, indicating that teacher knowledge increased to 0.7678 or 76.78 percent. 3) The learning achievement of teachers found that after learning has a higher score, and from the t-test, found that the test scores before studying was ( =36.63) and post-tests cores was ( =70.73) and the development results was 34.10, indicating that overall, teachers with more development differences were statistically significant at the .01 level. 4) Quality of learning packages for Increasing learning achievement of school, the overall average was high level ( =4.54) 5) The satisfaction of teachers towards using learning packages for Increasing learning achievement of school, with the average was highest level ( =4.63)
Keyword Teacher Development, Learning Package


วารสารอื่นๆ

ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS916
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS916
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1054
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1054
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1057
การพัฒนาครูโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
97
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1150
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
121
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1313
รูปแบบการนิเทศด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2564
119