วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892557-12-(87-95)edit.pdf

   หน้าที่ 87

วิทวัส ผาบสิมมา

CAS980

ชื่อผู้วิจัย   วิทวัส ผาบสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ปัจจุบันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทยได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่ใช้ควบคุมกิจการดังกล่าวเป็นการเฉพาะยังไม่ครอบคลุมในด้านความปลอดภัยของผู้รับบริการตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว ก็ไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าจะต้องต่ออายุใบอนุญาตผู้ให้บริการโดยสามารถ ทำให้สามารถบริการได้ตลอดชีพ เป็นการยากที่จะทราบว่าตัวผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น มีคุณสมบัติเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หรือประพฤติตนเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ให้บริการหรือไม่ อีกทั้งการที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการย่อมทำให้ไม่มีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตัวผู้ให้บริการว่ายังมีความสามารถที่จะให้บริการดังกล่าวได้อยู่หรือไม่ จึงส่งผลให้ผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ได้รับการคุ้มครองในความปลอดภัยของชีวิต ร่างกายและอนามัย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Nowadays, health establishments in Thailand are very popular with Thais and foreigners. The Health Establishment Act B.E. 2559 (2016) governs such affairs as not only in the safety of the service providers as well as the standards and quality of health establishments. Registration as a service provider in health establishments Once registered as a provider of health facilities, There is no law that states that the service provider must renew the license by being able to provide a lifetime service. Is it sufficiently qualified as required by law, or whether or not to behave in a prohibited manner of service provider? Furthermore, the law does not require the renewal of the registration of the service provider, there is no testing of the specific knowledge of the provider to determine whether it is still capable of providing such services. As a result, service providers in health establishments are not protected for the safety of their lives. Body & Hygiene
Nowadays, health establishments in Thailand are very popular with Thais and foreigners. The Health Establishment Act B.E. 2559 (2016) governs such affairs as not only in the safety of the service providers as well as the standards and quality of health establishments. Registration as a service provider in health establishments Once registered as a provider of health facilities, There is no law that states that the service provider must renew the license by being able to provide a lifetime service. Is it sufficiently qualified as required by law, or whether or not to behave in a prohibited manner of service provider? Furthermore, the law does not require the renewal of the registration of the service provider, there is no testing of the specific knowledge of the provider to determine whether it is still capable of providing such services. As a result, service providers in health establishments are not protected for the safety of their lives. Body & Hygiene
Keyword Health establishments. Service Provider. Renewal


วารสารอื่นๆ

วิทวัส ผาบสิมมา

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS940
การจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
96
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS980
มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
87
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1483
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
181
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1230
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
115
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1348
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12