วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1070836194.pdf

  

จารุวรรณ เขียวน้ำชุม

CAS1308

ชื่อผู้วิจัย   จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กัลยาณี ม่วงไทย2, มานะชัย แก้วสีดวง3, ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์4, สุรีรัตน์ ตลับเงิน5, วรรณธิภา อุนารัตน์6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EVALUATION OF BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH FOR THE FACULTY OF EDUCATION, NAKHON PHANOM UNIVERSITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบ ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน 3 ฉบับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนจำนวน 10 คน นักศึกษา จำนวน 85 คน
ผู้ใช้บัณฑิต 85 คน และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context) จากการประเมินของอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรและนักศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชามีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จากการประเมินของอาจารย์ประจำผู้สอนหลักสูตรและนักศึกษา พบว่า สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพห้องเรียน จำนวนอาจารย์ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติผู้เรียนมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ (Process) จากการประเมิน ของอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรและนักศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านผลผลิต (Product) จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต คือ เพิ่มความแม่นยำในเนื้อหาทางวิชาเอกให้เข้มข้น ฝึกฝนทักษะการสอนให้นักศึกษากล้าแสดงออก แสดงภาวะความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ ควรปลูกจิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครูมีจิตสาธารณะ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและตัวชี้วัด และความรู้ด้านวิชาชีพครู นักศึกษาควรมีความรอบรู้ รู้ลึก รู้กว้าง มีทักษะและเทคนิคในการสอนที่หลากหลาย มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพ
คำสำคัญ ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, รูปแบบซิปป์ (CIPP Model), กรอบการประเมิน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were 1) to evaluate the curriculum of the Bachelor of Education Program in English (Four-year Course) (Updated 2019), the Faculty of Education, Nakhon Phanom University in context, input, process and product, and 2) to study the problems and guidelines for developing and improving the Bachelor of Education Program in English, the Faculty of Education, Nakhon Phanom University. The CIPP Model was used as a framework for evaluation. The instruments used for data collection were 3 assessment forms. The group of informants consisted of 180 people, including 10 instructors, 85 students, and 85 graduates’ users. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results were found that 1) the aspect of context from the evaluation of the instructors and students was found that the curriculum objectives, the curriculum structures, and the subjects had the high level of overall evaluation results. 2) The aspect of input from the evaluation of the instructors and students was found that the media used in learning management, facilities, classroom situations, number of instructors, qualifications of instructors, qualifications of students were overall at the high level. 3) The aspect of process from the evaluation of the instructors and students was found that learning management, learning management assessment and evaluation, practical training, curriculum management, system for recruiting and appointing curriculum instructors, and system for instructor administration revealed overall, at the high level. 4) The aspect of product from the evaluation of the graduates’ users, it was found that the overall was at the highest level. The suggestions from the graduates’ users were increasing students’ concentration of major contents, having assertive students, being creative leaders, instilling a sense of love in the teaching profession, and having public mind. Most students still lacked knowledge of standards and indicators, and teacher profession knowledge. The students had to have knowledge in depth and width, and variety of teaching skills and techniques in organizing learning activities in order to manage teaching and learning more efficient.
The purposes of this research were 1) to evaluate the curriculum of the Bachelor of Education Program in English (Four-year Course) (Updated 2019), the Faculty of Education, Nakhon Phanom University in context, input, process and product, and 2) to study the problems and guidelines for developing and improving the Bachelor of Education Program in English, the Faculty of Education, Nakhon Phanom University. The CIPP Model was used as a framework for evaluation. The instruments used for data collection were 3 assessment forms. The group of informants consisted of 180 people, including 10 instructors, 85 students, and 85 graduates’ users. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results were found that 1) the aspect of context from the evaluation of the instructors and students was found that the curriculum objectives, the curriculum structures, and the subjects had the high level of overall evaluation results. 2) The aspect of input from the evaluation of the instructors and students was found that the media used in learning management, facilities, classroom situations, number of instructors, qualifications of instructors, qualifications of students were overall at the high level. 3) The aspect of process from the evaluation of the instructors and students was found that learning management, learning management assessment and evaluation, practical training, curriculum management, system for recruiting and appointing curriculum instructors, and system for instructor administration revealed overall, at the high level. 4) The aspect of product from the evaluation of the graduates’ users, it was found that the overall was at the highest level. The suggestions from the graduates’ users were increasing students’ concentration of major contents, having assertive students, being creative leaders, instilling a sense of love in the teaching profession, and having public mind. Most students still lacked knowledge of standards and indicators, and teacher profession knowledge. The students had to have knowledge in depth and width, and variety of teaching skills and techniques in organizing learning activities in order to manage teaching and learning more efficient.
Keyword Evaluation of Bachelor of Education Program, CIPP Model, Framework for Evaluation