วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     136542060.pdf

  

Woravit Tantanatewin

CAS1357

ชื่อผู้วิจัย   Woravit Tantanatewin
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Artit Chutchaipolrut, Kurab Purisan, WaraKorn Tantanatewin
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Blended Instruction using E-learning with A problem-based Learning Approach for Developing Academic achievement and creative skills Under Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students College of Asian Scholars
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) BLENDED INSTRUCTION USING E-LEARNING WITH A PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH FOR DEVELOPING ACADEMIC ACHIEVEMENT AND CREATIVE SKILLS UNDER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION STUDENTS COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -