วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1611254907.pdf

   หน้าที่ 11       อ่าน 288 ครั้ง / ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

ชิดชไม วิสุตกุล

CAS1502

ชื่อผู้วิจัย   ชิดชไม วิสุตกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING MANAGEMENT WITH THE CONCEPT OF FLIPPED CLASSROOM TO PROMOTE COMPETENCY IN CREATING INNOVATION FOR LEARNING AND LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADUATE TEACHER STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษาของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 4) ประเมินสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษา แบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test for dependent samples) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีกระบวนการจัดกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเรียนนอกชั้นเรียน (1.1) ศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1.2) ทำใบงานผ่าน Google Classroom (2) การเรียนในชั้นเรียน (2.1) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (2.2) ทำกิจกรรมโครงงาน (2.3) ร่วมกันอภิปราย (2.4) ทำแบบทดสอบหลังเรียน และ (3) การตรวจสอบผลการเรียนนอกชั้นเรียน (3.1) ประเมินโครงการ (3.2) สรุปผลการทำกิจกรรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ได้ตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 0.82) 2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้จากการประเมินตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักศึกษามีสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.84, S.D. = 0.30) และ 5) นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย ได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับครู
คำสำคัญ โครงงานเป็นฐาน; ห้องเรียนกลับด้าน; นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; สมรรถนะ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research article were to 1) develop the integration of project-based learning management and the concept of flipped classroom to promote competency in creating innovation for learning and learning achievement of graduate teacher students, 2) compare learning achievement level of foundation of education before and after the learning management, 3) compare students’ self-assessment level of competency in creating innovation for learning before and after the learning management, 4) evaluate students’ competency level in creating innovation for learning after the learning management, and 5) study students’ opinions on the learning management. This research was mixed methods research and the sample group was selected by using a purposive sampling technique, including 5 first year graduate students of Suryadhep Teachers College, Rangsit University, Pathum Thani in Semester
1 of 2022 Academic Year. The research instruments were the course syllabus of ECI 501 Foundations of Education, test of foundations of education, self-assessment form about competency in creating innovation for learning, experts’ assessment form about competency in creating innovation for learning, and interview. Both quantitative and qualitative were analyzed. Mean, standard deviation, t-test for dependent samples, and content analysis were used in the study. The findings show that 1) there are 3 stages of activity management process which are (1) learning outside classroom (1.1) learning through electronic media
(1.2) doing assignment sheet through Google Classroom (2) learning inside classroom (2.1) doing the pre-test (2.2) conducting project activities (2.3) class discussion (2.4) doing post-test and (3) assessment outside the classroom (3.1) project evaluation (3.2) activity reflection. The overall quality of learning management activities was found by the five experts that the mean score was 4.36 (S.D. = 0.06), which was high.
2) students’ learning achievement of foundation of education after the learning management implementation was higher than before the learning management implementation at the statistical difference level of .05. 3) students’ self-assessment of competency in creating innovation for learning after the learning management implementation was higher than before the learning management implementation at the statistical difference level of .05. 4) the mean score of students’ competency level in creating innovation for learning after the learning management implementation was very high (x̄ = 3.84, S.D. = 0.30) and 5) students’ opinions on the learning management showed that the learning management was interesting in terms of contents and activities and students learned a variety of digital technologies for education. They also developed the knowledge and competency in creating innovation for teachers’ essential learning.
The objectives of this research article were to 1) develop the integration of project-based learning management and the concept of flipped classroom to promote competency in creating innovation for learning and learning achievement of graduate teacher students, 2) compare learning achievement level of foundation of education before and after the learning management, 3) compare students’ self-assessment level of competency in creating innovation for learning before and after the learning management, 4) evaluate students’ competency level in creating innovation for learning after the learning management, and 5) study students’ opinions on the learning management. This research was mixed methods research and the sample group was selected by using a purposive sampling technique, including 5 first year graduate students of Suryadhep Teachers College, Rangsit University, Pathum Thani in Semester 1 of 2022 Academic Year. The research instruments were the course syllabus of ECI 501 Foundations of Education, test of foundations of education, self-assessment form about competency in creating innovation for learning, experts’ assessment form about competency in creating innovation for learning, and interview. Both quantitative and qualitative were analyzed. Mean, standard deviation, t-test for dependent samples, and content analysis were used in the study. The findings show that 1) there are 3 stages of activity management process which are (1) learning outside classroom (1.1) learning through electronic media (1.2) doing assignment sheet through Google Classroom (2) learning inside classroom (2.1) doing the pre-test (2.2) conducting project activities (2.3) class discussion (2.4) doing post-test and (3) assessment outside the classroom (3.1) project evaluation (3.2) activity reflection. The overall quality of learning management activities was found by the five experts that the mean score was 4.36 (S.D. = 0.06), which was high. 2) students’ learning achievement of foundation of education after the learning management implementation was higher than before the learning management implementation at the statistical difference level of .05. 3) students’ self-assessment of competency in creating innovation for learning after the learning management implementation was higher than before the learning management implementation at the statistical difference level of .05. 4) the mean score of students’ competency level in creating innovation for learning after the learning management implementation was very high (x̄ = 3.84, S.D. = 0.30) and 5) students’ opinions on the learning management showed that the learning management was interesting in terms of contents and activities and students learned a variety of digital technologies for education. They also developed the knowledge and competency in creating innovation for teachers’ essential learning.
Keyword project-based learning; flipped classroom; innovation for learning; learning achievement; competency