วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     659166101.pdf

   หน้าที่ 24

ภูษณิษา กระต่ายทอง

CAS1546

ชื่อผู้วิจัย   ภูษณิษา กระต่ายทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ณัฐนนท์ ดวงแก้ว2, หรรษมน เพ็งหมาน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DIGITAL MARKETING COMMUNICATION AND ATTITUDES FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISION VIA TIKTOK SHOP OF CONSUMERS IN MUANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและปัจจัยทัศนคติที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่เคยใช้งาน TikTok Shop ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาจำนวน 402 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบโควตา (Quota sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ระดับตำบล มี 6 ตำบล ได้แก่ บ่อยาง เขารูปช้าง เกาะแต้ว พะวง ทุ่งหวัง เกาะยอ ตำบลละ 76 คน ขั้นตอนที่ 2 ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ด้านแบนเนอร์ ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา และด้านการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานทุกข้อ
คำสำคัญ การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล; ทัศนคติ; ติ๊กต๊อกช็อป; การตัดสินใจซื้อ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Digital marketing communication; Attitudes; TikTok shop; Purchasing decision