วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488013986-10.pdf

   หน้าที่ 96       อ่าน 279 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

Sirivadee Thaisamak

CAS336

ชื่อผู้วิจัย   Sirivadee Thaisamak
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Vichien Chiwapimai
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword