...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 21บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Pipat Durongdumrongchai
CAS772
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
1
เต็มดวง ทบศรี
CAS773
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
ชนิดา เตชะปัน
CAS774
การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
17
วิชญาพร พรมสุริย์
CAS775
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25
พริมสุจี อมตธงไชย
CAS776
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
33
Hmoon Thet Chial
CAS777
44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
40
สัญญา เนียมเปรม
CAS778
การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48
ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
CAS779
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
57
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS780
การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
64
กฤษณะ เชิงยุทธ์
CAS781
ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
72
ดัง ถิ เวิ่น อาน
CAS782
การบริหารเวลาในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
79
ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์
CAS783
รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
86
สมบัติ แช่มชื่น
CAS784
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
93
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS785
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
103
เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร
CAS786
ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายของโรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
109
นัฐวรรณ มะลิโค
CAS787
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
118
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS788
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
128
กนกอร บุญมี
CAS790
คุณภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142
จรรยพร ล้นเหลือ
CAS791
163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่องการทางานของ สมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
147
Sonjai Chaiburuang
CAS792
173 Confused Words in English: Words That Sound or Look Almost the Same
156
กุหลาบ ปุริสาร
CAS806
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ”
136


https://ahlimediapress.com/https://ahlimediapress.com/slot-deposit-pulsa/https://docomomobrasil.com/slot-deposit-pulsa/https://docomomobrasil.com/rtp-slot/https://sigmaslot.weebly.com/https://journals.woundscanada.ca/pragmatic-play/https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://revistas.pge.sp.gov.br/pages/slot-gacor-4d/http://tv.creson.edu.mx/slot-dana/http://divulgacao.canalciencia.ibict.br/livros/https://revista.sthembrasil.com/slot-deposit-dana/https://journals.woundscanada.ca/slot-deposit-pulsa/https://publicacoes.sei.ba.gov.br/slot-deposit-pulsa/https://www.revistadefilosofia.org/slot-deposit-dana/https://ojs.cnpma.embrapa.br/ojs/slot-gacor-maxwin/http://docomomobrasil.com/slot-demo/https://ncst.mw/slot-demo-pragmatic/https://deiferreyra.com/joker123/http://maees.khnu.km.ua/slot-gacor/http://georeview.usv.ro/slot-demo/https://verba.press/slot-gacor/https://oabjoinville.org.br/togel-online/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-demo/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-deposit-dana/http://mv-conference.phonepulse.ie/https://www.ufrgs.br/rbml/slot-demo/https://jurnal.warnasulsel.com/pages/slot-luar-negeri/https://ncst.mw/slot-bonus/https://wahidfoundation.org/slot-gacor/https://ncst.mw/togel-online/https://www.revistadefilosofia.org/styles/slot-deposit-pulsa/https://www.sofas.gov.tr/slot-gacor-maxwin/