...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 21บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Pipat Durongdumrongchai
CAS772
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
1
เต็มดวง ทบศรี
CAS773
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
ชนิดา เตชะปัน
CAS774
การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
17
วิชญาพร พรมสุริย์
CAS775
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25
พริมสุจี อมตธงไชย
CAS776
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
33
Hmoon Thet Chial
CAS777
44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
40
สัญญา เนียมเปรม
CAS778
การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48
ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
CAS779
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
57
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS780
การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
64
กฤษณะ เชิงยุทธ์
CAS781
ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
72
ดัง ถิ เวิ่น อาน
CAS782
การบริหารเวลาในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
79
ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์
CAS783
รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
86
สมบัติ แช่มชื่น
CAS784
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
93
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS785
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
103
เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร
CAS786
ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายของโรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
109
นัฐวรรณ มะลิโค
CAS787
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
118
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS788
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
128
กนกอร บุญมี
CAS790
คุณภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142
จรรยพร ล้นเหลือ
CAS791
163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่องการทางานของ สมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
147
Sonjai Chaiburuang
CAS792
173 Confused Words in English: Words That Sound or Look Almost the Same
156
กุหลาบ ปุริสาร
CAS806
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ”
136


https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/