...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 13บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ปวีณา เจริญภูมิ
CAS302
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
22
ประภัสสร สมอออน
CAS300
ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี
7
กระแส ชนะวงศ์
CAS301
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่
13
ศิริรัตน์ พิมณาคุณ
CAS303
การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
31
จีราพร นักปราชญ์
CAS304
การบริหารความหลากหลายของบุคคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 25
39
Sonjai Chaibunruang
CAS305
A Review of Grammar and Mechanics for Writing Benefits
48
ดาวรุ่ง คำวัตร
CAS306
การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
66
แสงเดือน คงนาวัง
CAS307
การพัฒนารูปแบบการนิเสศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ ของสถานศึกษาโดยใช้บันไดการพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA)
75
เบญจรงค์ ศรีสุระ
CAS308
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลสุขภาพตนเองใน ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
86
มยุรีย์ ไชยสันต์
CAS309
การใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
98
ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล
CAS310
หลักการบริหารตนให้มีความสุขในยุค AEC
108
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญโญ
CAS311
การสร้างขวัญและกำลังในใจการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
119
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
CAS340
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
127