วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488188192-13.pdf

   หน้าที่ 127

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)

CAS340

ชื่อผู้วิจัย   พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword


วารสารอื่นๆ

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)

1 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
CAS340
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
127