วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892637-16-(119-124)edit.pdf

   หน้าที่ 119

ชลกัลป์ วรรณโก

CAS984

ชื่อผู้วิจัย   ชลกัลป์ วรรณโก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อารีย์ นัยพินิจ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ขอนแก่น จำกัด เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด จำนวน 400 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติ ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินเดือนละครั้ง โดยหักจากบัญชีเงินเดือน และมีรูปแบบการออมเป็นการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
ปัจจัยด้านสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม พบว่า วัตถุประสงค์ในการออมของสมาชิกเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินมากที่สุด และตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจในการออม สำหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม ได้แก่ จำนวนรายได้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสหกรณ์โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิกเช่นกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of the research was to study the factors that have an effect on saving of the members in Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited. It was descriptive research with all 400 members of the savings cooperatives analyzed by percentage, frequency, ordinal logistic regression, multi nominal logistic regression, mean and standard deviation.
The study also discovered the most impact on saving behaviors of the member usually save once a month and deduct form salary. The favorable type of saving was by buying stock in Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited.
The social factor had the most impact in order to meet the precautionary expense and
self-influences decision to saving and economics factor had high impact on saving behavior for instance income, deposit interest, furthermore getting information about Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited, it was another factor that affects the saving behaviors of the members.
The purpose of the research was to study the factors that have an effect on saving of the members in Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited. It was descriptive research with all 400 members of the savings cooperatives analyzed by percentage, frequency, ordinal logistic regression, multi nominal logistic regression, mean and standard deviation. The study also discovered the most impact on saving behaviors of the member usually save once a month and deduct form salary. The favorable type of saving was by buying stock in Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited. The social factor had the most impact in order to meet the precautionary expense and self-influences decision to saving and economics factor had high impact on saving behavior for instance income, deposit interest, furthermore getting information about Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited, it was another factor that affects the saving behaviors of the members.
Keyword Factor Affect Saving, Member of Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited