วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251469-21(178-184).pdf

   หน้าที่ 179       อ่าน 281 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

วุฒิชัย โยตา

CAS1064

ชื่อผู้วิจัย   วุฒิชัย โยตา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬาภรณ์ โสตะ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความน่าเชื่อถือของการทดสอบและการทดสอบซ้ำด้วยเครื่องวัดชนิด WE algometer ในผู้ป่วยกลุ่มปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังร่วมกับความเครียด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นภายในตัวผู้ทดสอบ และความเชื่อถือการทดสอบซ้ำ โดยการวัดค่าระดับความรู้สึกเจ็บในผู้ป่วยกลุ่มปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังร่วมกับความเครียด จำนวน 20 คน (ชาย 8 คน , หญิง 12 คน) อายุ 20-60 ปี โดยการใช้เครื่องวัดระดับความรู้สึกเจ็บ แบบดิจิตอล ชนิด WE algometer โดยทำการวัดจำนวน 3 ครั้ง ในกล้ามเนื้อบ่าส่วนบน วัดทั้งหมด 2 วัน เพื่อหาค่า ICC ของระดับความรู้สึกเจ็บ วันที่ 1 มีค่า ICC (3,1) = 0.90 (0.796 ถึง 0.956) , วันที่ 2 ICC(3,1) = 0.882 (0.774 ถึง 0.947) ค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง เมื่อทำการเปรียบเทียบในทั้งสองวัน โดยในวันที่ 1 และวันที่ 2 ค่าการทดสอบเชื่อมั่นระหว่างวัน มีค่า ICC(2,1) = 0.923 (0.818 ถึง 0.969) ระดับความรู้สึกเจ็บของกล้ามเนื้อบ่าส่วนบนมีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ที่ p < 0.05 เมื่อความเชื่อถือภายในตัวผู้ทดสอบและความเชื่อถือการทดสอบซ้ำนั้นมีความจำเพาะเจาะจงต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของกล้ามเนื้อบ่าส่วนบนในการตอบสนองของแรงกดและการรับรู้อาการปวดและค่าระดับความรู้สึกเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed to examine the Intra-Tester Reliability and Test-Retest Reliability by measuring Pressure Pain Threshold with chronic Myofascial pain with stress in 20 patients (8 male, 12 female. ) Age 20-60 years by using a digital WE algometer, Each measurements was 3 time in the Upper Trapezius muscles were measured for 2 days to determine the ICC value of the Pressure Pain Threshold. Day 1 was ICC (3,1) value = 0.90 ( 0.796 to 0.956, Day 2 ICC (3,1) value = 0.882 (0.774 to 0.947). Conformity is high. When comparing both days, on day 1 and day 2, the Test-Retest Reliability was ICC (2,1) value = 0.923 (0.818 to 0.969). The consistency was high p < 0.05, When the Intra-Tester Reliability of the Test - Retest Intra-Tester Reliability was specific to the sensory perception of the Upper Trapezius muscles in the pressure response and pain perception. In value of the degree of pain sensation effectively.
This study aimed to examine the Intra-Tester Reliability and Test-Retest Reliability by measuring Pressure Pain Threshold with chronic Myofascial pain with stress in 20 patients (8 male, 12 female. ) Age 20-60 years by using a digital WE algometer, Each measurements was 3 time in the Upper Trapezius muscles were measured for 2 days to determine the ICC value of the Pressure Pain Threshold. Day 1 was ICC (3,1) value = 0.90 ( 0.796 to 0.956, Day 2 ICC (3,1) value = 0.882 (0.774 to 0.947). Conformity is high. When comparing both days, on day 1 and day 2, the Test-Retest Reliability was ICC (2,1) value = 0.923 (0.818 to 0.969). The consistency was high p < 0.05, When the Intra-Tester Reliability of the Test - Retest Intra-Tester Reliability was specific to the sensory perception of the Upper Trapezius muscles in the pressure response and pain perception. In value of the degree of pain sensation effectively.
Keyword Intra-Tester Reliability/Test-Retest Reliability/WE algometer/Myofascial Pain Syndrome with Stress